Kommunen överens med Migrationsverket om långsiktiga boenden för flyktingar – först i landet

Nyheter och klipp

Migra­tions­ver­ket och Arvi­ka kom­mun har kom­mit över­ens om lång­sik­ti­ga boen­den för de flyk­ting­ar från Ukrai­na som kom­mit till Arvi­ka. Det med­de­lar kom­mu­nen i ett press­med­de­lan­de.

Den 22 april beslu­ta­de kom­mu­nen att de flyk­ting­ar som bod­de i kom­mu­nens akut­bo­en­den skul­le erbju­das möj­lig­he­ten att bo kvar till och med 31 maj. Sedan dess har man haft fler sam­tal med Migra­tions­ver­ket, och nu finns en över­ens­kom­mel­se om lång­sik­ti­ga boen­den för de skydds­be­hö­van­de från Ukrai­na, med­de­lar kommunen.

- Mån­da­gen den 2 maj skic­ka­de Arvi­ka kom­mun in ytter­li­ga­re en hem­stäl­lan till Migra­tions­ver­ket om att få anvis­ning på de drygt 120 ukrains­ka flyk­ting­ar som redan finns i Arvi­ka. Nu har vi kom­mit över­ens om ett avtal som inne­bär att de kan bo kvar här, skri­ver kom­mu­nen i ett pressmeddelande.

Långsiktig lösning

Johan Hell­ström, enhets­chef för Arbets­mark­nads- och integ­ra­tions­en­he­ten på Arvi­ka kom­mun säger att man haft fle­ra kon­struk­ti­va sam­tal och att Migra­tions­ver­ket varit tyd­li­ga med att de vill sam­ver­ka för att hit­ta en lös­ning. Han menar att det varit tyd­ligt vid sam­ta­len att man har sam­ma inten­tion – att få till en lång­sik­tig lös­ning och att män­ni­skor inte ska behö­va flyt­ta runt i onödan.

- Grun­den för att kun­na utfor­ma ett lokalt bra mot­ta­gan­de är att per­so­ner inte flyt­tas runt mel­lan boen­den och kom­mu­ner, säger Johan Hellström.

- Det känns gott att kun­na hit­ta en gemen­sam lös­ning med Migra­tions­ver­ket. Det här ger oss lång­sik­ti­ga pla­ne­rings­för­ut­sätt­ning­ar och det ger de ukrains­ka flyk­ting­ar­na en möj­lig­het att väl­ja att bo kvar i en kom­mun där de rotat sig och ska­pat ett nät­verk, säger Arvi­kas kom­mu­nal­råd Peter Söder­ström (S).

Först i landet

Den 1 juli trä­der en ny lag­stift­ning i kraft som ska regle­ra för­del­ning­en av flyk­ting­ar mel­lan kom­mu­ner­na. Migra­tions­ver­ket för­de­lar fram till att den nya lag­stift­ning­en är på plats boen­den åt skydds­be­hö­van­de ukrai­na­re uti­från de fast­ställ­da för­del­nings­ta­len, skri­ver kommunen.

Ste­fan Berg­man, ope­ra­tiv sam­ord­na­re på Migra­tions­ver­ket i regi­on Väst säger såhär om vad man kom­mit över­ens om med Arvi­ka kommun:

- Vi har nu kom­mit över­ens med Arvi­ka kom­mun om ett avtal för lång­sik­ti­ga boen­den för skydds­be­hö­van­de från Ukrai­na, inför att lag­för­sla­get om jäm­na­re för­del­ning av boen­de trä­der i kraft i som­mar. Migra­tions­ver­ket ser helst att vi kan und­vi­ka onö­di­ga flyt­tar i sam­band med att kom­mu­ner­na tar över ansva­ret för att ord­na boen­de åt skydds­be­hö­van­de. Det här är ett utmärkt exem­pel på en sådan lös­ning, och det känns extra roligt då Arvi­ka är den förs­ta kom­mu­nen som vi träf­far ett sådant här avtal med.