Polisens varning: Bedragare uppger sig vara polis – stjäl bankkort och smycken från äldre

Nyheter och klipp

Det har nyli­gen före­kom­mit fle­ra fall av bedrä­ge­ri­er mot äld­re per­so­ner i när­lig­gan­de regi­o­ner till Värmland.

Äld­re per­so­ner har fått sam­tal från en okänd per­son som upp­ger att det ska kom­ma ett besök av en polis som ska foto­gra­fe­ra vär­desa­ker efter ett inbrott i fas­tig­he­ten. Det har sedan ringt på hem­ma hos off­ret, och en man har sedan tagit med sig bank­kort och smyc­ken från offret.

Poli­sen var­nar nu för des­sa bedrä­ge­ri­er, och skri­ver att man ald­rig arbe­tar på det­ta sätt. Om någon kon­tak­tar dig i ett sådant ären­de så lägg på luren – det är ett bedrägeri.

- Poli­sen åker ald­rig hem till någon för att häm­ta bank- eller kre­dit­kort, eller and­ra vär­desa­ker, skri­ver Polisen.

Det sker även många för­sök till Bank-ID bedrä­ge­ri­er via tele­fon just nu. Under för­ra vec­kan inträf­fa­de tre fall av bedrä­ge­ri över tele­fon. Se tidi­ga­re arti­kel här.

- Var upp­märk­sam om du mär­ker att lik­nan­de sam­tal inkom­mer och hör av dig till poli­sen om det inträf­far, upp­ma­nar Polisen.