Minnebergsskolan enda svenska finalisten – kan vinna EU-pris

Nyheter och klipp

Min­ne­bergs­sko­lan i Arvi­ka är den enda svens­ka fina­lis­ten i det nya euro­pe­is­ka Bau­haus-pri­set 2022.

Över 1100 inter­na­tio­nel­la för­slag har läm­nats in, och av des­sa har endast 52 gått vida­re, ett av des­sa är Min­ne­bergs­sko­lan i Arvi­ka, som ock­så är den enda svens­ka fina­lis­ten i tävlingen.

- Sko­lan sva­rar mot EU-kom­mis­sio­nens ambi­tion att ska­pa vack­ra, håll­ba­ra och inklu­de­ran­de plat­ser, skri­ver Arvi­ka kom­mun på sin hemsida.

Arvikas nya högstadieskola. FOTO: SAKEUS BERG.
Arvi­kas nya hög­sta­di­e­sko­la Min­ne­bergs­sko­lan väl­kom­na­de sina förs­ta ele­ver höst­ter­mi­nen 2021. FOTO: SAKEUS BERG.

Omröstning för allmänheten

- Sko­lan är utfor­mad av Brunn­berg & Fors­hed Arki­tekt­kon­tor i nära sam­ar­be­te med Arvi­ka kom­mun, skol­led­ning, per­so­nal, ele­ver och sta­dens invå­na­re. Arki­tek­tu­ren byg­ger på aktu­ell forsk­ning inom peda­go­gik, soci­o­lo­gi och psy­ko­lo­gi. En spe­ci­a­list på lärmil­jö­er har varit knu­ten till pro­jek­tet, skri­ver kommunen.

Vin­nar­na av Bau­haus-pri­ser utses dels av en jury och dels i en omröst­ning för all­män­he­ten. Omröst­ning­en är öppen fram till den 16 maj. Bau­hau­si­ni­ti­a­ti­vet uttryc­ker EU:s ambi­tion att ska­pa vack­ra, håll­ba­ra och inklu­de­ran­de plat­ser, pro­duk­ter och lev­nads­sätt. Det lan­se­ra­des av EU-kom­mis­sio­nen i janu­a­ri 2021.

Läs mer om Minnebergsskolan: