Erika Martinsson blir Arvikas första kommunikationschef: "En strategisk resurs"

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun berät­tar i ett press­med­de­lan­de att Eri­ka Martins­son kom­mer till­trä­da en nyska­pad tjänst som kom­mu­ni­ka­tions­chef för Arvi­ka kom­mun den 15 augusti.

I och med att tjäns­ten är ny finns sto­ra möj­lig­he­ter för Eri­ka Martins­son att själv kun­na påver­ka och utveck­la sin roll.

Eri­ka säger att hon tyc­ker det är väl­digt roligt att arbe­ta med kom­mu­ni­ka­tion och se verk­sam­he­ter utveck­las. Hon säger även att hon ser myc­ket fram emot att utveck­la kom­mu­ni­ka­tio­nen i Arvi­ka kom­mun till­sam­mans med kollegorna.

Eri­kas när­mas­te chef kom­mer bli Anna Wik­strand på Kom­mun­led­nings­sta­ben. Hon öns­kar Eri­ka varmt välkommen.

- Genom rekry­te­ring­en kom­mer vi att kun­na stär­ka vår kom­mu­ni­ka­ti­va för­må­ga både externt och internt. Eri­ka och hen­nes med­ar­be­ta­re kom­mer att vara en stra­te­gisk resurs i vår orga­ni­sa­tion, säger Anna Wik­strand, biträ­dan­de kom­mun­di­rek­tör på Arvi­ka kommun.

I press­med­de­lan­det fram­går även att Eri­ka Martins­son hit­tills har arbe­tat som kom­mu­ni­ka­tions­chef på Sto­ra Enso, Skog­halls Bruk sedan 2019 och att hon har 12 års erfa­ren­het från arbe­te med kommunikation.