Arvikabandet "Klotty" släppte sin första singel: "Ganska olika influenser"

Nyheter och klipp

Punk­ban­det Klot­ty star­ta­de upp 2020, och på lör­dag har de en spel­ning på Downstairs i Arvi­ka 21:00. Ban­det kom­mer spe­la ett par låtar som man inte spe­lat live tidigare.

Själ­va nam­net Klot­ty har de tagit från SVT-seri­en "Ope­ra­tion Klot­ty" som är gjord av Björn Carlberg.

- Vi gick tidi­ga­re under ett annat namn som vi inte vil­le använ­da när vi väl fick vårt förs­ta gig och vi hade då sett den seri­en och tyck­te att det var ett bra namn, berät­tar Olle Lun­din, sång­a­re och basist i bandet.

Idag består ban­det av fyra med­lem­mar. Olle Lun­din, 20 år som spe­lar bas och sjung­er, Simon Lind­bom, 23 år som spe­lar trum­mor, Joel Mann, 19 år som spe­lar gitarr och sjung­er och Edvin Karls, 21 år som spe­lar gitarr. Låtar­na, såväl toner som text, gör de tillsammans.

- Jag och Simon bör­ja­de spe­la med varand­ra i augusti 2017 i bör­jan av gym­na­si­et när vi bod­de i Dalar­na, men det var först för två år sedan som ban­det Klot­ty bör­ja­de ta form, berät­tar Olle Lundin.

Själ­va beskri­ver de sin musik­stil som punk, med influ­en­ser av pro­gres­siv metal och psy­ke­de­lisk rock. De spe­lar säl­lan covers på and­ra artis­ters låtar, utan mest egen­ska­pad musik.

Folkhögskolan Ingesund

- Vi som indi­vi­der har gans­ka oli­ka influ­en­ser men någ­ra gemen­sam­ma exem­pel som har influ­e­rat vår musik är Josh Hom­me från Que­ens of the Sto­ne Age, J Mascis från Dino­saur jr, Goji­ra och Mel­vins. Vi har all­tid strä­vat efter att låta unikt, det är lite trist att skri­va musik som redan finns.

Edvin Karls går musik­pro­duk­tion sedan två år på musik­hög­sko­lan där han pro­du­ce­rar, mix­ar och mast­rar deras musik. För när­va­ran­de finns inga fler spel­ning­ar inbo­ka­de. Ban­det har den senas­te tiden haft fullt upp i replo­ka­len med att göra nya låtar.

Singelsläpp

- Vi job­bar på att hit­ta gigs run­tom i Sve­ri­ge inför som­ma­ren. Vi har haft gans­ka fullt upp under våren med att spe­la in vår debut-EP "Klo­ak" som kom­mer släp­pas i bör­jan av sommaren.

Ban­dets förs­ta sing­el "Escape" släpp­tes på strea­ming­tjäns­ter den 13:e maj.