Förbättrat arbete med psykisk ohälsa i Västvärmland: "Utgå från vad personen behöver och önskar hjälp med"

Nyheter och klipp

Ett arbe­te med att för­bätt­ra arbe­tet kring per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa har star­tats mel­lan Regi­on Värm­land, lokal­po­lis­om­rå­de Arvi­ka och kom­mu­ner­na Arvi­ka, Eda, Säff­le och Årjäng.
– Anta­let situ­a­tio­ner där polis till­kal­las för att hjäl­pa en per­son som lider av psy­kisk ohäl­sa ökar i väst­ra Värm­land. För­bätt­rings­ar­be­tet hand­lar om att se vad per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa behö­ver i den situ­a­tion när poli­sen kom­mer i direkt­kon­takt med dem, skri­ver Arvi­ka kom­mun i ett pressmeddelande.

Mobil akutläkare

I de fall där poli­sen befa­rar att en per­son med psy­kisk ohäl­sa kan ska­da sig själv eller and­ra så använ­der de sig av §47 Lagen om psy­ki­a­trisk tvångs­vård (LPT). Då omhän­der­tas per­so­nen och blir trans­por­te­rad till en vård­cen­tral eller till psykakuten.

Ibland kan det upp­le­vas trau­ma­tiskt för en per­son som lider av psy­kisk ohäl­sa att bli omhän­der­ta­gen. Det kan även fin­nas en viss osä­ker­het i om per­so­nen fått den hjälp som den är i behov av när den läm­nar sjuk­hu­set. En del i för­bätt­rings­ar­be­tet är där­för att en mobil akut­lä­ka­re kan kon­tak­tas vid såda­na situ­a­tio­ner och arbe­ta med insat­ser, i form av bedöm­ning, under­sök­ning och behand­ling i hem­met. Det­ta för att per­so­nen med psy­kisk ohäl­sa ska kän­na sig trygg.

- Den mobi­la akut­lä­ka­ren kan till exem­pel kon­tak­tas när per­so­nen inte helt upp­fyl­ler kra­ven för omhän­der­ta­gan­de enligt LPT, men är hjälpsö­kan­de och i behov av vård eller insat­ser, skri­ver kom­mu­nen i ett pressmeddelande.

Uppmanas tänka utanför boxen

- Att utgå från vad per­so­nen behö­ver och öns­kar hjälp med utan att vara begrän­sad av orga­ni­sa­to­ris­ka hin­der är en stor för­del. Män­ni­skor är indi­vi­der med uni­ka egen­ska­per och behö­ver ofta indi­vi­du­el­la lös­ning­ar för att få opti­mal hjälp, och då krävs flex­i­bi­li­tet i omsor­gen omkring, berät­tar Ingunn Gra­num som är över­läka­re på Regi­on Värmland.

- Nu upp­ma­nas vi att tän­ka utan­för box­en och göra det mesta av de resur­ser vi har i våra verk­sam­he­ter och under­lät­ta för varand­ra uti­från ett per­son­cen­tre­rat fokus. Det här är en del i omställ­ning­en till nära vård som är en utveck­ling av vård, häl­sa och omsorg som pågår i hela lan­det. Det är fan­tas­tisk att få arbe­ta med det­ta i väst­ra Värm­land där det lös­nings­fo­ku­se­ra­de tan­ke­sät­tet är väl­ut­veck­lat. Det­ta är ing­en täv­ling – men vi vill gär­na bli bäst!

Gränsöverskridande arbete

För­bätt­rings­ar­be­tet hand­lar ock­så om att sam­ord­na insat­ser från slu­ten­vår­den och öppen­vår­den, soci­al­tjäns­ten, kom­mu­nen och poli­sen för att per­so­nen med psy­kisk ohäl­sa ska kun­na tas om hand på ett sätt där per­so­nen får trygg­het och blir omhän­der­ta­gen på ett så effek­tivt sätt som möj­ligt. Att sam­ver­ka och job­ba grän­sö­ver­skri­dan­de är kär­nan i omställ­ning­en för att nå till en god och nära vård där det hand­lar om att få vår­den när­ma­re individen.

- Vi ska skräd­dar­sy en så bra lös­ning som möj­ligt med indi­vi­den i fokus med sam­häl­lets resur­ser, säger Maria West­by, kom­mun­po­lis i lokal­po­lis­om­rå­de Arvika.

Anne­li Karls­son, jäm­ställd­hets- och folk­häl­so­sam­ord­na­re i Arvi­ka kom­mun berät­tar om arbe­tet, som hon ser väl­digt posi­tivt på:

- Att vi sam­ver­kar för att hit­ta lös­ning­ar som kan stöt­ta sui­cid­nä­ra per­so­ner är avgö­ran­de för att vi ska kun­na hjäl­pa på ett bra sätt, vi mås­te arbe­ta till­sam­mans. Arvi­ka kom­mun har tagit fram en hand­lings­plan för sui­cid­pre­ven­tion och där beto­nas just vik­ten av sam­ver­kan mel­lan oli­ka aktö­rer och myndigheter.

Ett annat sätt som Arvi­ka kom­mun kom­mer att job­ba på är arbe­tet kring att före­byg­ga och upp­märk­sam­ma sui­cid och sui­cid­hand­ling­ar. Det­ta sker genom att utbil­da anställ­da och erbju­da utbild­ning­ar samt före­läs­ning­ar till all­män­he­ten. Den 23 maj arran­ge­rar kom­mu­nen en utbild­ning till­sam­mans med den ide­el­la för­e­ning­en Sui­ci­de Zero på Arvi­ka bibliotek.