Agnetebergsskolan blir förskola med nytt namn: "Små enheter ersätts av större"

Nyheter och klipp

Agne­te­bergs­sko­lan byggs om till för­sko­le­verk­sam­het och byter i och med det­ta namn till Agne­te­bergs förskola.

Det­ta är en del av en för­änd­ring som pågår inom kom­mu­nen där små enhe­ter görs om till stör­re för att för­bätt­ra verk­sam­he­tens förutsättningar.

Grund­sko­le­verk­sam­he­ten på sko­lan har redan tidi­ga­re flyt­tat till när­be­läg­na Kyr­ke­by­sko­lan. För när­va­ran­de används loka­ler­na till fri­tids­hem. Ni kan läsa mer om det­ta i vår tidi­ga­re arti­kel här.

Nu ska sko­lan över­gå till förskoleverksamhet.

- Att sko­lan över­går till för­sko­la är ett led i den för­änd­ring som pågår inom kom­mu­nens för­sko­le­verk­sam­het, där bland annat små enhe­ter ersätts av stör­re för att för­bätt­ra verk­sam­he­tens förutsättningar.

Agnetebergsskolan blir Agnetebergs förskola. FOTO: SAKEUS BERG.
Agne­te­bergs­sko­lan blir Agne­te­bergs för­sko­la. FOTO: SAKEUS BERG.