Förslag: Ta fram plan mot pågående dödligt våld i skolan

Nyheter och klipp

Arvika­po­li­ti­kern Anton Sjö­stedt (L) yrkar i en motion på att kom­mu­nen ska ta fram en plan mot pågåen­de död­ligt våld, (PDV) samt en plan för hur man ska arbe­ta före­byg­gan­de mot PDV.

Sjö­stedt hän­vi­sar till en gransk­ning som tid­ning­en Lära­ren gjort efter att det skett tre all­var­li­ga sko­l­at­tac­ker i Sve­ri­ge under ett drygt halv­år, där lära­re dödats och skadats.

Gransk­ning­en visar att när­ma­re sex av tio kom­mu­ner sak­nar en över­gri­pan­de kris- och bered­skaps­plan mot pågåen­de död­ligt våld för sina sko­lor. Ännu fär­re har en plan för före­byg­gan­de arbete.

- Tid­ning­en Lära­rens gransk­ning visar att bara 71 kom­mu­ner av 258 (27 pro­cent) sva­rat att de har en plan där de beskri­ver hur de ska arbe­ta före­byg­gan­de mot PDV, skri­ver Sjöstedt.

Sjö­stedt skri­ver vida­re att Värm­land är ett län med en klar över­vikt av kom­mu­ner utan PDV-pla­ner, och att Libe­ra­ler­na i Arvi­ka för­stått det som att Arvi­ka kom­mun är en av kom­mu­ner­na som inte har någon plan mot pågåen­de död­ligt våld, eller någon plan över hur kom­mu­nen ska arbe­ta förebyggande.

- Libe­ra­ler­na anser att sko­lan ska vara en trygg plats och att vi mås­te se san­ning­en i vitö­gat att det ock­så finns en risk för den här typen av hot och våld i vår kom­mun och våra sko­lor, skri­ver Sjöstedt.