Färre barn födda än tidigare – kommunen minskar bemanningen i förskolan med 17 tjänster

Nyheter och klipp

Ett mins­kat antal föd­da barn gör att Läran­de och stöd i Arvi­ka kom­mun mås­te pla­ne­ra om. Man mås­te mins­ka beman­ning­en inom barnom­sor­gen med totalt 17 tjäns­ter, med­de­lar kom­mu­nen i ett pressmeddelande. 

De som är tills­vi­da­re­an­ställ­da kom­mer få behål­la sin tjänst inom kom­mu­nens barnom­sorg. Men det kan even­tu­ellt bli för­flytt­ning­ar mel­lan oli­ka arbetsplatser.

Barn­kul­len har mins­kat med minst 85 styc­ken barn sedan för­ra året. Det är den störs­ta för­änd­ring­en Arvi­ka kom­mun har haft någon­sin. Det gör att Läran­de och stöd mås­te mins­ka beman­ning­en med totalt 17 tjäns­ter, enligt kom­mu­nens pressmeddelande.

- Vi har gott om vika­ri­er inom för­sko­lor­na i Arvi­ka kom­mun så vi kom­mer inte behö­va säga upp tills­vi­da­re­an­ställd per­so­nal. Där­e­mot kom­mer en del att behö­va byta arbets­plats, berät­tar barnom­sorgs­chef Eli­sa­bet Björklund.

I förs­ta hand ska det lösas på fri­vil­lig väg men i and­ra hand kom­mer man gå efter tur­ord­ning när det gäl­ler främst barnskö­ta­re, men det kan bli aktu­ellt även när det gäl­ler för­s­kol­lä­ra­re, enligt pressmeddelandet.

Det finns även ett stort behov av per­so­nal inom vård och omsorg och det finns en möj­lig­het att Läran­de och stöd lånar ut utbil­da­de under­skö­ters­kor till vår­den det när­mas­te året.