Arvikaband släpper låt om Arvika

Nyheter och klipp

Arvi­ka­ban­det Rock On har släppt en låt om Arvi­ka. Först och främst är de ett cover­band, och de spe­lar alla möj­li­ga oli­ka låtar. Nu har de släppt en egen låt om Arvika.

Ban­det star­ta­des under pan­de­min när led­sång­a­ren Rasmus Berg­ström lade ut en för­frå­gan på Face­book om det var någon som vil­le spe­la. Det var på det viset band­med­lem­mar­na fann varand­ra. Band­med­lem­mar­na är i åld­rar­na 20–60 år, allt­så finns ett brett åldersspann.

Rasmus påtryc­ker vid fler­tal gång­er under inter­vjun vik­ten i att han vill att ban­det ska fun­ge­ra lika bra på scen som utan­för. När han sök­te band­med­lem­mar så var det vik­ti­gast att alla fun­ge­ra­de ihop.

I ban­det har vi före det­ta trum­mi­sen som nu tagit plats i fron­ten som led­sång­a­re och gitar­rist, Rasmus Berg­ström. Vid hans sida har han sång­ers­kan och tam­bu­ri­nis­ten Meli­ne Söder­holm som dess­utom är den yngs­ta i ban­det. Äldst är pia­nis­ten som heter Göran Bernd­ts­son. På basen fin­ner vi Emil Anders­son. Bakom trum­mor­na sit­ter Ron­ny Vik­ström och Johan Pers­son spe­lar ledgitarr.

- Johan är vår led­gi­tar­rist och är den som har störst skägg, skrat­tar Rasmus Berg­ström när han pre­sen­te­rar sina bandmedlemmar.

Rasmus berät­tar för Arvi­ka­ma­ga­si­net om vik­ten av att ett band ska fun­ge­ra väl som grupp och inte bara på sce­nen. När Rasmus sök­te efter musi­ker så vil­le han ha ett här­ligt gäng som gil­lar att spe­la musik. Det där med musi­ka­li­tet anser Rasmus löser sig på plats, så länge som man har roligt. De har en väl­dig famil­jär stäm­ning i grup­pen och de umgås både pri­vat och inte bara på scen och i replokalen.

- Om det inte fun­ge­rar off-stage så fun­ge­rar det inte on-stage hel­ler. Det vik­ti­gas­te har varit att vi alla fun­ge­rar ihop. Jag bryr mig inte om folk kan spe­la, bara det går att umgås med dem och de pas­sar i grup­pen. Sedan gör vi det bäs­ta vi kan. Det and­ra löser sig efter hand, säger Rasmus.

Rasmus job­bar idag som musiklä­ra­re på Min­ne­bergs­sko­lan. Han har spe­lat som trum­mis i and­ra band där de spe­la­de mest cover­lå­tar. Men Rasmus kän­ner nu att han fun­nit sin plats bakom mik­ro­fo­nen. Något som han uttryc­ker att han ald­rig trod­de om sig själv.

Rasmus Bergström
Sång­a­ren i Rock On Rasmus Bergström.

Arvikalåten

Arvi­kalå­ten bör­ja­de Rasmus Berg­ström skri­va på till­sam­mans med en kom­pis för fle­ra år sedan. Någon gång kring 2005–2006 fick han och kom­pi­sen Joa­kim Dani­els­son en idé om att skri­va en låt om Arvi­ka men den blev ald­rig klar och blev liggandes.

- Vi spe­la­de inte så myc­ket sådan musik i de tidi­ga­re ban­den jag var med i. Vi pro­du­ce­ra­de lite i min stu­dio, men vi har ald­rig pri­o­ri­te­rat det. Blev inte så myc­ket sådant, vi spe­la­de mest cover­mu­sik och det blev inte så myc­ket egen musik, säger Rasmus Bergström.

Sedan kom låten upp igen när Rasmus gav en upp­gift till sina ele­ver på Min­ne­bergs­sko­lan där de skul­le göra egen musik.

- Då sa jag att då får väl inte jag hel­ler kom­ma undan, så jag får väl kom­ma på något jag också.

Han rota­de lite bland gam­la ofär­di­ga låtar som han hade lig­gan­des och fann Arvi­kalå­ten och val­de att göra klart den. Var­för låten blev just om Arvi­ka var för att Rasmus och Joa­kim när de bör­ja­de skri­va på låten vil­le skri­va om hur bra de trivs i Arvi­ka. Han menar att allt finns här och att man inte sak­nar något. Rasmus menar ock­så att han all­tid kän­ner sig trygg i Arvi­ka. De båda har varit från Arvi­ka under en viss peri­od i sina liv.

- Jag har ald­rig velat bo någon annan stans än här, allt finns här och det är trev­li­ga män­ni­skor. Och man vet var man har folk, säger Rasmus Bergström.

Rasmus beskri­ver att Arvi­kalå­ten hand­lar om att umgås med varann­d­ra, och menar att det fun­nits en sak­nad av det under coro­na­pan­de­min. I låten tas det upp myc­ket som är väl­känt för en Arvikabo.

- Jag för­sök­te hål­la undan så myc­ket som möj­ligt, för i låten kom­mer det en mas­sa före­tags­namn och gre­jer. Jag till och med hör­de med Andre­as och Mat­ti­as om det var okej så att inte någon­ting blir fel. Men de tyck­te att det var helt okej. Han tyck­te det var en kul och rolig låt, berät­tar Rasmus.

Låten lig­ger uppe på ban­dets soci­a­la medi­er och på Youtu­be. För­hopp­ning­en är att låten även ska kom­ma upp på Spo­ti­fy under sommaren.

Rock On har lagt upp live­klipp både på sin Face­book­si­da och på Youtu­be. Det är klipp från när de repar i sin replo­kal. Tan­ken var först att spe­la in låtar­na för att de skul­le kom­ma ihåg hur låtar­na går. Men sedan blev det även så att de dela­de med sig till de som vil­le se och lyssna.

- Det är kul att dela med sig till de som vill lyss­na, säger Rasmus Bergström.

Alla i ban­det får vara med och bestäm­ma vad för låtar som ska spe­las. De spe­lar allt möj­ligt som publi­ken kan kän­na igen.

- Det kan vara någon som säger att ABBA vore kul att spe­la, då tar vi fram en ABBA-låt. Är det Emil som är i far­ten så blir det Beat­les, är det Johan eller Ron­ny då är det oftast Roc­ka­bil­ly, Elvis eller John­ny Cash och är det Göran ja då kan det dra åt vil­ket håll som helst, han tyc­ker om att spe­la all slags musik. Han och jag är väl lite så där att det ska vara lite kär­lek och käns­la i musi­ken, jag har lite svårt för dagens musik, allt­så allt som är gjort efter 1990. Då får Meli­ne stå för det för hon är ju ung­do­men, säger Rasmus lite småskrattande.

Men visst kan de spe­la nya­re musik. Rasmus berät­tar att han trots sin smak spe­lat låtar från Mar­kus och Mar­ti­nus på akus­tisk gitarr och tyckt att det varit roligt.

Rasmus berät­tar om en spel­ning där han var på en 30-års­fest. Han tes­ta­de att köra låten om Arvi­ka inför alla för att se hur reak­tio­ner­na skul­le bli.

- Jag var ute i Brun­skog där jag själv kom­mer ifrån och på det här kala­set var det ett helt fot­bollslag nere från Eda­ne som var med och de tyck­te att det var en bra låt, men att det inte var om Eda­ne, berät­tar Rasmus.

Rasmus tog det som en utma­ning, så han impro­vi­se­ra­de ihop en låt om Eda­ne. Det var någ­ra på plats som hade fil­mat det­ta och skic­ka­de fil­men till Rasmus. Han insåg då att låten blev gans­ka bra.

- De ska invi­ga en ny fot­bolls­plan där, så då pas­sa­de jag på att läg­ga in det i tex­ten. Jag ord­baj­sa­de mig fram, så den sit­ter jag och hål­ler på att skri­va på nu. Så nu blir det ytter­li­ga­re en låt om ett stäl­le här runt omkring, säger Rasmus.

Han har en fun­de­ring på att för­sö­ka sig på att skri­va en låt om Mangskog, Brun­skog, Gun­nar­skog och Kläss­bol och Eda­ne för att ha gått var­vet runt.

- Om jag ändå har bör­jat med Eda­ne så då har jag ju bara fyra kvar, säger Rasmus glatt och skrat­tar till.

Det går bra för ban­det idag och de har en hel del spel­ning­ar boka­de framöver.

- Vi är nog uppe i 7–8 boka­de gig, säger Rasmus.

Rasmus är fort­satt enga­ge­rad i fle­ra and­ra band, men det är i Rock On som han kli­vit fram som frontman.

- Jag har ald­rig sett mig som en front­man för­ut, mer som en side­kick som man kan kas­ta lite skit på, säger Rasmus.