Informationskväll och skaparverkstad – det händer på Arvika bibliotek vecka 22

Nyheter och klipp

Arvi­ka bib­li­o­tek har änd­ra­de öppet­ti­der under vec­ka 22. Fre­dag 3 juni har Arvi­ka bib­li­o­tek stängt på grund av per­so­nal­ut­bild­ning. Pingstaf­ton 4 juni och Sve­ri­ges natio­nal­dag 6 juni har bib­li­o­te­ket stängt.

Poli­sen Rädd­nings­tjäns­ten och Brottsof­fer­jou­ren bju­der in till en vik­tig infor­ma­tions­kväll: "Skyd­da dig mot brott", det finns sam­ti­digt möj­lig­het att fika. Mån­dag 30 maj kloc­kan 18.00.

Ska­par­verk­stad ord­nas i tre omgångar:

Du som går på låg- och mel­lan­sta­di­um kan träf­fas och ska­pa till­sam­mans på bib­li­o­te­kets ska­par­verk­stad ons­dag 1 juni kloc­kan 15.30–18.00.

För dig som går på hög­sta­di­um och gym­na­si­um finns det två till­fäl­len att vara med på bib­li­o­te­kets ska­par­verk­stad: Tis­dag 31 maj och tors­dag 2 juni, kloc­kan 15.30–18.00 båda dagarna.