Ny cykelparkering med väderskydd byggs i Arvika: "Säkrare och bättre"

Nyheter och klipp

Tek­nik i Väst kom­mer bör­ja byg­ga en ny cykel­par­ke­ring i bör­jan av juni. Den kom­mer lig­ga i kors­ning­en Lil­la Jakobs­ga­tan – Rep­sla­gar­ga­tan – Fält­ga­tan enligt ett press­med­de­lan­de från Arvi­ka kommun.

Tan­ken är enligt Arvi­ka kom­mun att det ska bli säk­ra­re och bätt­re ställ­nings­plat­ser för cyklar. Par­ke­ring­en kom­mer även för­ses med väderskydd.

Arbe­tet kom­mer påver­ka tra­fi­ken i kors­ning­en under någ­ra vec­kor när byg­get pågår, med­de­lar kom­mu­nen i sitt pressmeddelande.