Här är årets tema i stadsparken

Nyheter och klipp

Årets tema i stads­par­ken 2022 är "Arvi­ka – vår stad" med färgska­lan rött, vitt och lime. Årets tema val­des ut av Par­kav­del­ning­en i sam­ar­be­te med Taserudsgymnasiet.

Ele­ver från Indu­stri­tek­nis­ka pro­gram­met med inrikt­ning svets har del­ta­git i pro­jek­tet som påbör­ja­des i mars 2022.

Ele­ver­na har job­bat med att ska­pa sil­hu­et­ter av kän­da bygg­na­der och plat­ser i Arvi­ka. Man kan bland annat se sil­hu­et­ter av Musik­sko­lan, Min­ne­bergs­sko­lan, järn­vägs­sta­tio­nen och stadshuset.

- Silu­et­ter­na kom­mer att pla­ce­ras ut på oli­ka plat­ser i stads­par­ken. Håll utkik! skri­ver Arvi­ka kom­mun på sin hemsida.