Dags för bal och utsläpp för studenterna 2022

Nyheter och klipp

Nu är det dags för stu­den­ter­na 2022 att få gå på bal och springa ut. I år blir änt­li­gen en stu­dent där inga restrik­tio­ner gäller. 

Exal­te­ra­de och gla­da stu­den­ter har nu årets stu­dent­bal och stu­dentutspring fram­för sig. Stu­dent­ba­len sker tis­da­gen den 7 juni för Tase­ruds­gym­na­si­et och Solbergagymnasiet.

Tase­ruds­gym­na­si­ets ele­ver sam­las i stads­par­ken 16.30–17.00 och 17.30 går kor­te­gen mot Ols­sons bryg­ga. Kloc­kan 17.00 Sam­las Sol­ber­ga­gym­na­si­ets ele­ver fram­för Tre­fal­dig­hets­kyr­kan och kloc­kan 18.00 går kor­te­gen ner till tor­get och till­ba­ka upp till Scandic. 

Este­tis­ka sko­lans stu­den­ter spring­er ut från Tings­hu­set på Park­ga­tan 7 ons­da­gen den 8 juni kloc­kan 16.00. Där­ef­ter går de till sin bal­kor­te­ge på väg till sin stu­dent­bal fre­dag 10 juni. Kor­te­gen star­tar 18.45 vid Tre­fal­dig­hets­kyr­kan och går till Stads­ho­tel­let Scan­dic där stu­den­ter­na ska ha sin balmiddag.

För­ra året kun­de endast en klass i taget springa ut på de kom­mu­na­la sko­lor­na och endast någ­ra få anhö­ri­ga kun­de ta emot stu­den­ter­na. I år blir det annorlun­da, utan restriktioner.

Den 9:e juni star­tar Tase­ruds­gym­na­si­ets utspring kloc­kan 15.00 och Sol­ber­ga­gym­na­si­ets utspring kloc­kan 16.00.