Här kan du fira nationaldagen i Arvika – program för olika firanden

Nyheter och klipp

Natio­nal­da­gen den 6 juni firas på många oli­ka sätt och plat­ser i kom­mu­nen. Det kom­mer att fin­nas firan­den ute på hem­bygds­går­dar, på Sågud­den, hos Arvi­ka For­dons­mu­se­um och i kyrkan.

Familjefest på Sågudden

Kloc­kan 13:45 är arvi­ka­bor­na väl­kom­na att del­ta i avmarsch från Tor­get med Arvi­ka Stadsmusikkår.

Kloc­kan 14:00–15:30 blir det sång och musik på Sågud­den för alla åld­rar. Med­ver­kar gör kom­mu­na­la Musik­sko­lan med strå­kar och ackor­de­on samt SFI-kören.

Cir­ka kloc­kan 14:30 blir det med­bor­gar­ce­re­mo­ni. Kafé Nystu­ga är öppet mel­lan kloc­kan 11:00–17:00.

Samling på torget

Kloc­kan 18:00 sam­las stads­mu­sik­kå­ren för att spe­la och fan­bor­gen stäl­ler ock­så upp. Kloc­kan 18.30 avgår kor­te­gen avgår mot Trefaldighetskyrkan.

Trefaldighetskyrkan

Mel­lan kloc­kan 19:00–20:00 kom­mer det vara hög­tid i Tre­fa­lig­hets­kyr­kan. Nedan föl­jer programmet:

  • Musik­kå­ren spe­lar "Under Blå­gul fana" av Vik­tor Widqvist och fan­bor­gen tågar in.
  • Manskö­ren Iris sjung­er "Sve­ri­ge" av Wil­helm Sten­ham­mar, text av Ver­ner von Heidenstam.
  • Jan Nor­den­berg hål­ler tal.
  • Fan­far.
  • Manskö­ren Iris sjung­er "Sve­ri­ges flag­ga" av Hugo Alfvén, text av K G Ossi­an Nilsson.
  • Ope­ras­ång­a­re Hed­da Lund Koch sjung­er "Värm­landsvi­san".
  • Musik­kå­ren spe­lar "Ur Mid­som­mar­va­ka" av Hugo Alfvén.
  • Alla sjung­er "Den bloms­ter­tid nu kom­mer" (tre verser)
  • Alla sjung­er Sve­ri­ges nationalsång.
  • Musik­kå­ren spe­lar "Vita spring­a­ren" av Erik Bern­da­len och fan­bor­gen tågar ut.

Älgå

Kloc­kan 12:00–17:00 kom­mer det firas på Älgå Hem­bygds­gård. Firan­det anpas­sas i år till omvärlds­lä­get och blir där­för lite lug­na­re. Ser­ve­ring­en öpp­nar kloc­kan 12:00 och stäng­er kloc­kan 17:00.
Kloc­kan 13:00 blir det väl­komst­häls­ning med natio­nalsång.
Våff­lor och klen­gås deko­re­ra­de med flag­gor serveras.

Ottebol

Kloc­kan 11:00–14:00 sker träd­gårds­för­e­ning­ens årli­ga växt­mark­nad vid Ny För­sam­lings­hem. Alla väx­ter är till salu. Pas­sa på och njut av en fika i vårt träd­gårds­café. Alla är välkomna.

Mangskog

Kloc­kan 15:00 Blir det firan­de med musik vid Mangskogs hem­bygds­gård. Tal av Sven Englund, Röda Kor­set. Insam­ling till Ukrai­na. Kaffeservering.

Stavnäs

Kloc­kan 11:00 Kom­mer det vara kon­sert i Stav­näs kyr­ka med Stav­näs-Höge­ruds barn‑, ung­doms- och kyr­ko­kö­rer, under led­ning av Anna Tun­ström och Katja Handzic.

Musi­ka­len "Jak­ten på den för­svun­na psalmskat­ten". Fri entré, insam­ling till ActAkut/Ukraina.

Arvika Fordonsmuseum

Kloc­kan 11:00–18:00 blir det pre­miär på som­ma­rens temaut­ställ­ning "Polispå­drag i Arvi­ka", en sam­ling polis­for­don från 1939 fram till 2006. Under dagen kom­mer Poli­sen Värm­land att med­ver­ka och visa upp moder­na polisfordon.

Vete­ran­bils­träff på par­ke­ring­en fram­för museet.

OBS Ther­mia­vä­gen är avstängd den­na dag, enbart tillå­tet med vete­ran­for­don fram­för muse­et, övri­ga besö­ka­re får fin­na annan parkering.

Muse­et får även besök av GM Futur­li­ner pro­jekt #8 under dagen.

Akti­vi­te­ter för barn: Träf­fa poli­ser, provsitt polis­bil. Poli­sen infor­me­rar både barn och vuxna.

Gril­len öppen hela dagen med för­sälj­ning av gril­la­de ham­bur­ga­re och dryck.
Café­et öppet hela dagen. Muse­et har öppet kloc­kan 11:00–18:00.

Nördloppis med SPARV och blågul fika på Ritz

Kloc­kan 13:00–17:00 Nörd­lop­pis arran­ge­ras av Spel­för­e­ning­en i Arvi­ka. Infor­ma­tion och anmä­lan, se Instagram: sparviarvika.

Ritz Café erbju­der "blå­gul våff­la" med gräd­de och sylt. Om du är yng­re och vill måla och pyss­la i blå­gult tema finns ett hörn för det.