Insändare: Bygg fler natur- och utomhusgym i Arvika

Nyheter och klipp

Det här är en insän­da­re. Åsik­ter och upp­fatt­ning­ar är skri­ben­ten eller skri­ben­ter­nas egna. Du kan läsa fler insän­da­re på insän­dar­si­dan. Du kan ock­så skic­ka in en egen insän­da­re eller skri­va en replik på den­na på sidan skriv insän­da­re.


I Styckås­sko­gen, vid ten­nispla­nen, finns ett natur­gym som byggts genom pro­jek­tet "Fris­ka­re Arvi­ka". Natur­gym­met består av sex sta­tio­ner och vid var­je sta­tion finns en tav­la som beskri­ver vil­ken övning som sta­tio­nen läm­par sig för. Natur­gym­met är öppet för alla. Det finns ock­så ett utom­hus­gym i stads­par­ken, i anslut­ning till lekplatsen.

Libe­ra­ler­na i Arvi­ka får sig­na­ler från all­män­he­ten om att det öns­kas trä­nings­möj­lig­he­ter och akti­vi­te­ter på fle­ra håll i kom­mu­nen, sär­skilt där få and­ra trä­nings­möj­lig­he­ter och akti­vi­te­ter finns till­gäng­li­ga. Det posi­ti­va med natur- och utom­hus­gym är att de kan nå grup­per med socio­e­ko­no­mis­ka utma­ning­ar. Det kan ock­så bidra till ett ökat intres­se för fysisk akti­vi­tet i utom­hus­mil­jö. Jäm­lik häl­sa och till­gäng­lig­het är vik­ti­ga aspek­ter för en utbygg­nad av natur- och utomhusgym.

Ing­estrand är ett bra områ­de för ett natur- eller utom­hus­gym där­för att det är nära både till Musik­hög­sko­lan Ing­esund samt Ing­estrands popu­lä­ra bad­strand och cam­ping. Dess­utom är det rela­tivt nära bostads­om­rå­det Dot­te­vik. Musik­hög­sko­lan Ing­esund är den enda musik­hög­sko­lan i Sve­ri­ge utan egna gym­lo­ka­ler och både lära­re och stu­den­ter efter­frå­gar gym­trä­ning för den fysis­ka och psy­kis­ka häl­san. Ett annat områ­de där pri­o­ri­te­ra­de mål­grup­per skul­le kun­na nås genom ett natur- eller utom­hus­gym är vid motions­spå­ret i Prästängen.

Natur­gym­met i Styckås­sko­gen skul­le ock­så kun­na kom­plet­te­ras med maski­ner för den års­ri­ka befolk­ning­en. Inte minst för att det bor många års­ri­ka i områ­det. Ökad fysisk akti­vi­tet och styr­ka hos fall­be­näg­na grup­per kan krym­pa anta­let fal­lo­lyc­kor, som ska­dar indi­vi­den och kos­tar kommunen.

Med anled­ning av den­na brist och efter­frå­gan på trä­nings­möj­lig­he­ter har under­teck­nad, som leda­mot av kom­mun­full­mäk­ti­ge, för­fat­tat och läm­nat in en motion till kom­mun­full­mäk­ti­ge i Arvi­ka kom­mun om att utre­da att byg­ga natur- eller utom­hus­gym på Ing­estrand och i Prästäng­en samt att natur­gym­met i Styckås­sko­gen kom­plet­te­ras med maski­ner för årsrika.

Anton Sjö­stedt (L), första­namn i kom­mun­va­let, kom­mun­full­mäk­ti­ge­le­da­mot och ord­fö­ran­de Libe­ra­ler­na i Arvika