Arvikabon Tommy vann 100 000 kronor på Triss – åker på operaresa

Nyheter och klipp

Tom­my från Arvi­ka hade tur och skra­pa­de fram 100 000 kro­nor på Triss-skra­pet i Nyhets­mor­gon under ons­dags­för­mid­da­gen. Nu får Tom­my möj­lig­het att föl­ja sitt intres­se och resa på ope­ra­re­sa i Europa.

Arvi­ka­bon bru­kar köpa Triss­lot­ter då och då, men den senas­te visa­de sig vara den bäs­ta lot­ten hit­tills. Det kom upp tre tv-sym­bo­ler när Tom­my hade skra­pat lotten.

De tre tv-sym­bo­ler­na för­de Tom­my till Triss-skra­pet i Nyhets­mor­gon, där han till sin sto­ra lyc­ka skra­pa­de fram 100 000 kronor.

- Jag har ett brin­nan­de intres­se för ope­ra så vins­ten ska gå till fler ope­ra­re­sor run­tom i Euro­pa. Mina favo­rit­stäl­len är Ber­lin men fram­förallt Bar­ce­lo­na, dit ska jag åka, berät­tar Triss-vinnaren.

Vinnar­kom­mu­ni­ka­tö­ren på Svens­ka Spel Tur, Dani­el Arn­kvist hade nöjet att föl­ja med Tom­my till Nyhetsmorgon.

- TV-triss­vins­ten var den tred­je som gått till Arvi­ka­bor under 2022. Sam­man­lagt har vins­ter på 3,8 mil­jo­ner kro­nor delats ut till per­so­ner från Arvi­ka som skra­pat Triss i TV under året. Stort grat­tis till vins­ten Tom­my, säger Dani­el Arnkvist.

Triss­lot­ten köp­tes på Direk­ten Mari­as Godis i Stockholm.