Här är alla sommarlovsaktiviteter 2022

Nyheter och klipp

Nu är som­ma­ren här och det har bli­vit dags för alle­han­da lov­ak­ti­vi­te­ter. Vi lis­tar alla akti­vi­te­ter nedan.

Arvika bibliotek

Som­mar­bok­klubb för barn mel­lan 10–13 år som gil­lar att läsa. 

Det blir som­mar­bok­klubb ons­dag 15 juni kloc­kan 11.00. Det är gra­tis och det finns fika. Man behö­ver inte anmä­la sig, det är bara att komma.

Cir­kus­fö­re­ställ­ning för barn mel­lan 4–11 år som gil­lar att röra på sig.

Mån­dag 13 juni kloc­kan 11.00, får man kom­ma och se oli­ka trick som man själv kan pro­va på efter före­ställ­ning­en. Det kos­tar ingenting.

Du från cir­ka 5 år, som såg Famil­jen Knyc­kertz i jul­ka­len­dern:
Nu kan du träf­fa ska­par­na till böc­ker­na, Anders Spar­ring och Per Gus­tavs­son!
De kom­mer berät­ta och läsa högt om den sto­ra tjuvsläk­ten och rita karak­tä­rer ur böc­ker­na, tis­dag 14 juni kloc­kan 15.00.
För mer infor­ma­tion mai­la: biblioteket@arvika.se, eller ring 0570–818 39.

Kom och pyss­la med tyg
Du som är från 8 år och som gil­lar att pyss­la med tyg har möj­lig­het att vara med och göra batik, måla och tryc­ka på tyg fre­dag 17 juni kloc­kan 11.00–13.00.
Ta gär­na med en vit t‑shirt eller lik­nan­de som du vill ska­pa på. Annars går det att få något att fär­ga på när du kom­mer.
Anmäl dig till: biblioteket@arvika.se, eller tele­fon: 0570–818 39. Tänk på att det är begrän­sat antal plat­ser. Del­ta­gan­det är gra­tis.
Du kan få mer infor­ma­tion här: biblioteket@arvika.se, eller tele­fon: 0570–818 39

Gör pär­l­plat­tor till­sam­mans
Kom och gör pär­l­plat­tor i oli­ka möns­ter och for­mer till­sam­mans med and­ra, från 6 år mån­dag 20 juni kloc­kan 11.00–13.00. Det behövs ing­en för­an­mä­lan och det är gra­tis att vara med.
Mer infor­ma­tion går att få på: biblioteket@arvika.se eller tele­fon 0570–818 39.

Du som är från 6 år kan kom­ma och läsa högt för hun­den Bell­man!
Hun­den Bell­man lig­ger stil­la och lyss­nar medan du läser högt eller lyss­nar på hög­läs­ning.
Ons­dag 22 juni kloc­kan 11.00–12.00 och 13.00–14.00.
Du kan anmä­la dig till maria.wiman@arvika.se. Sista anmäl­nings­dag är mån­dag 20 juni. Det är gra­tis att vara med, men det är begrän­sat antal plat­ser.
Mer infor­ma­tion finns här: Svea Hund­tjänst, https://sveahundtjanst.se

Var med på läs­jakt i som­ma­rens läs­ut­ma­ning för alla upp till 16 år
Du kan vin­na fler pri­ser ju mer du läser. Det finns en fol­der om utma­ning­en att häm­ta på bib­li­o­te­ket. Utma­ning­en pågår under hela som­ma­ren. Hela famil­jen kan ock­så vara med på en hög­läs­nings­ut­ma­ning! Läs till­sam­mans och vinn en bok!

Gil­lar du att spe­la spel?
Det finns möj­lig­het för dig från 13 år och upp­åt att pro­va både bräd­spel, TV-spel, figur­spel och magic i bib­li­o­te­kets käl­la­re, ned­re plan. Det finns många möj­lig­he­ter att vara med:
Mån­dag 1 augusti kloc­kan 13.00–18.00
Tis­dag 2 augusti – fre­dag 5 augusti kloc­kan 11.00–18.00
Mån­dag 8 augusti – fre­dag 12 augusti kloc­kan 11.00–18.00.

Arvi­ka Bib­li­o­tek och SPARV pre­sen­te­rar årets upp­la­ga av Spel­som­mar i Arvi­ka. Det finns möj­lig­het att pro­va på Arvi­kas spel­kul­tu­rel­la utbud, som t.ex. Mario Kart, Smash Bros, Dung­eons & Dra­gons, War­ham­mer, Magic the Gat­he­ring, Minecraft, King of Tokyo, Tic­ket to Ride, VR och myc­ket mer!
Det finns för­frisk­ning­ar och fika på plats. Hör av dig om du har spe­ci­el­la behov som vi behö­ver tän­ka på.
Leda­re: Anders Tures­son.
Anmäl dig till anders.turesson@arvika.se
Ring för infor­ma­tion: Anders Tures­son 070–574 20 50

På Arvika Fordonsmuseum finns två olika sorters aktiviteter du kan vara med på.

Barn och unga kan vara med på Skolav­slut­nings­helg och Ral­ly-SM, fre­dag 10 juni – lör­dag 11 juni kloc­kan 11.00–18.00

För dig mel­lan 10–16 år finns möj­lig­het att vara med och byg­ga en modell­bil på Arvi­ka For­dons­mu­se­um!
Modell­byg­get kom­mer pågå i två omgång­ar under des­sa dagar:
mån­dag 20 juni – tors­dag 23 juni kloc­kan 14.00–17.00
mån­dag 8 augusti – tors­dag 11 augusti kloc­kan 14.00–17.00.
Det är gra­tis att vara med, men du behö­ver anmä­la dig till: Karl-Axel Evrell 070–255 11 03. Det är max 10 del­ta­ga­re per vec­ka.
Arvi­ka For­dons­mu­se­um ser gär­na att för­äld­rar och sys­kon kom­mer på avslut­ning­ar­na 23 juni respek­ti­ve 11 augusti. Det kom­mer fin­nas servering.

Arvika Fritidsgård bjuder på Summervibes!

Upp­lev som­ma­ren med roli­ga akti­vi­te­ter till­sam­mans med and­ra ung­do­mar 13–20 år, samt fri­tids­le­da­re från Arvi­ka, Eda och SPARV. Det är gra­tis att vara med och ing­en för­an­mä­lan behövs.

Vi träf­fas till­sam­mans i två omgång­ar:
Lör­dag 2 juli kloc­kan 19.00–23.00 på Min­ne­bergs­sko­lans inner­gård.
Det blir oli­ka akti­vi­te­ter som spel och täv­ling­ar under kvällen.

Sum­mer­vi­bes på Arvi­ka Ska­te­park
Lör­dag 13 augusti kloc­kan 17.00–23.00
Här kan du vara med på spel och lekar till­sam­mans med and­ra ung­do­mar och fri­tids­le­da­re och ha en bra som­mar­kväll. Det kom­mer även bju­das på mat.

Arvika Idrottscenter bjuder in till idrott under sommaren.

Mag­nus Nor­man Sum­mer­camp 2022 kom­mer gå av sta­peln mån­dag 20 juni-tors­dag 23 juni kloc­kan 9.00–12.00.
Leda­re kom­mer vara Johan­na Jans­son och Oliwer Inge­mars­son med flera.

Du som är född mel­lan 2010–2013 kan vara med och spor­ta med pop­ten­nis, bas­ket, inne­ban­dy, fot­boll och corn­ho­le. En mas­sa idrott på sam­ma stäl­le. Det finns utrust­ning att låna. Du behö­ver bara ha vat­ten­flas­ka och trä­nings­klä­der med dig.
Anmäl dig till: https://www.matchi.se/forms/x1ioIEw959auUm7fa4Z7
Beta­la med swish i sam­band med anmä­lan: 500 kro­nor till Arvi­ka Idrotts­cen­ter, 123 583 63 66.
Sista anmäl­nings­dag är fre­dag 10 juni, först till kvarn gäl­ler. Det kan vara högst 40 del­ta­ga­re.
I mån av plats kan Mag­nus Nor­man Sum­mer­camp erbju­da drop-in och då beta­lar man med swish till: 123 583 63 66.
Vill du veta mer? Hör av dig till Lars Måns­son på lars.mansson@esgsweden.com, eller besök någon av web­si­dor­na: https://www.arvikaidrottscenter.se, https://facebook.com/arvikaidrottscenter

Tänk på att det kom­mer bli foto­gra­fe­ring och film­ning under cam­pen och vård­nads­ha­va­re behö­ver god­kän­na att bil­der och fil­mer even­tu­ellt kom­mer pub­li­ce­ras på soci­a­la medi­er eller webbplats.

Jör­gen Jöns­son Sum­mer­camp 2022 kom­mer äga rum slu­tet av juni.
Det vän­der sig till er ung­do­mar som är föd­da 2007–2009.

Mån­dag 27 juni-tors­dag 30 juni kloc­kan 9.00–12.00.

Det blir full akti­vi­tet vid Arvi­ka idrotts­cen­ter med nya spor­ten pop­ten­nis, bas­ket, inne­ban­dy, fot­boll och corn­ho­le. Du kan låna all utrust­ning som rac­ke­tar, bol­lar, klub­bor osv. Men du behö­ver själv ta med dig din vat­ten­flas­ka och träningskläder.

Leda­re kom­mer vara Johan­na Jans­son och Oliwer Inge­mars­son och någ­ra till.

Anmäl dig till https://www.matchi.se/forms/0PlqzbV84UUe1NSs3Nu8?
Beta­la 500 kro­nor via swish till Arvi­ka Idrotts­cen­ter: 123 583 63 66, i sam­band med anmälan.

Sista anmäl­nings­dag är fre­dag 10 juni och det är först till kvarn som gäl­ler. Det kan vara max 40 del­ta­ga­re.
I mån av plats kan man kom­ma på drop-in och då beta­lar man via swish till: 123 583 63 66.

Vill du veta mer? Hör av dig till Lars Måns­son på lars.mansson@esgsweden.com, eller besök någon av web­si­dor­na: https://www.arvikaidrottscenter.se, https://facebook.com/arvikaidrottscenter

Tänk på att det kom­mer bli foto­gra­fe­ring och film­ning under cam­pen och vård­nads­ha­va­re behö­ver god­kän­na att bil­der och fil­mer even­tu­ellt kom­mer pub­li­ce­ras på soci­a­la medi­er eller webbplats.

Kom och spela innebandy tillsammans

Kom och spe­la inne­ban­dy­mat­cher på till­sam­mans med and­ra kil­lar och tje­jer 7–9 år.

Vi ses på Arvi­ka Idrotts­cen­ter, ham­nen Arvi­ka under tre tillfällen:

Mån­dag 6 juni kloc­kan 18.30–19.00
Mån­dag 13 juni kloc­kan 18.00–19.00
Mån­dag 4 juli kloc­kan 18.30–19.30

För kil­lar och tje­jer som är 10–12 år finns speltider:

Ons­dag 8 juni kloc­kan 17 .00–1.00
Ons­dag 22 juni kloc­kan 17.00–18.00
Ons­dag 6 juli kloc­kan 17.00–18.00

Det kos­tar 50 kro­nor per till­fäl­le som beta­las via swish till: 123 583 63 66

Du får spe­la inne­ban­dy i mat­cher under en tim­me i den fina inne­ban­dypla­nen i ham­nen. All utrust­ning som bol­lar och klub­bor finns att låna. Vill du ta med en egen klub­ba så går det bra.
Du behö­ver ha med dig trä­nings­klä­der och vat­ten­flas­ka. Leda­re finns på plats.

Du kan ansö­ka och beta­la via: http://www.arvikaidrottscenter.se och bok­nings­sy­ste­met Matchi. Du söker efter Arvi­ka Idrotts­cen­ter på www.matchi.se. och klic­kar där­ef­ter på Akti­vi­te­ter, sen klic­kar du på knap­pen Boka. Det är först till kvarn som gäl­ler. Det kan vara minst 6 del­ta­ga­re och max 18 stycken.

I mån av plats kan det fin­nas möj­lig­het till drop-in och då beta­lar du via swish till: 123 583 63 66.

Du kan få mer infor­ma­tion på: info@iarvikaidrottscenter.se, www.matchi.se, http://www.arvikaidrottscenter.se och https://www.facebook.com/arvikaidrottscenter.

Spela basket tillsammans med andra killar och tjejer i tre olika åldersgrupper på Arvika Idrottscenter, hamnen Arvika

Ni som är 7–9 år kan spe­la bas­ket till­sam­mans vid tre till­fäl­len:
Mån­dag 6 juni kloc­kan 18.30–19.30
Mån­dag 13 juni kloc­kan 18.30–19.30
Mån­dag 4 juli kloc­kan 18.30–19.30
Det kan even­tu­ellt bli fler till­fäl­len om intres­set är stort.

Ni som är 10–12 år kan spe­la bas­ket till­sam­mans vid tre till­fäl­len:
Ons­dag 8 juni kloc­kan 17.00–18.00
Ons­dag 22 juni kloc­kan 17.00–18.00
Ons­dag 6 juli kloc­kan 17.00–18.00
Det kan even­tu­ellt bli fler till­fäl­len om intres­set är stort.

Ni som är 13–14 år kan spe­la bas­ket till­sam­mans vid tre till­fäl­len:
Ons­dag 8 juni kloc­kan 18.00–19.00
Ons­dag 15 juni kloc­kan 18.00–19.00
Ons­dag 6 juli kloc­kan 18.00–19.00
Det kan even­tu­ellt bli fler till­fäl­len om intres­set är stort.

Du får spe­la kor­ta bas­ket­mat­cher på en tim­me på den fina bas­ket­pla­nen i ham­nen. Bol­lar finns att låna.
Du behö­ver ta med egna trä­nings­klä­der och even­tu­ell vattenflaska.

Anmäl dig och beta­la via http://www.arvikaidrottscenter.se och bok­nings­sy­ste­met Matchi. Sök upp Arvi­ka Idrotts­cen­ter på http://www.matchi.se klic­ka sen på knap­pen Akti­vi­te­ter och Boka. Det är först till kvarn som gäller.

I mån av plats kan det even­tu­ellt fin­nas drop-in och då beta­lar man via swish till: 123 583 63 66.

Mer infor­ma­tion finns här:
info@iarvikaidrottscenter.se
http://www.matchi.se
http://www.arvikaidrottscenter.se
https://www.facebook.com/arvikaidrottscenter

Tjejkvällar på Arvika Idrottscenter

Kom och idrot­ta till­sam­mans med dina tjej­kom­pi­sar på Arvi­ka Idrottscenter

För tje­jer 10–14 år
Mån­da­gar: 30 maj, 6 juni, 13 juni och 20 juni kloc­kan 16.00–17.00
Tors­da­gar: 2 juni, 9 juni och 16 juni kloc­kan 16.00–17.00

Det kos­tar 50 kro­nor per gång

Tjej­k­väll för er från 15 år och upp­åt
Mån­da­gar: 6 juni 18.00–19.30, 13 juni och 20 juni kloc­kan 17:00–18:00.
Tors­da­gar 9 juni och 16 juni kloc­kan 17.00–18.00.

Det kos­tar 70 kro­nor per gång.

Det blir rik­tigt här­li­ga akti­vi­te­ter med idrott i form av bas­ket, inne­ban­dy, pop­ten­nis, fut­net, pick­le­ball och corn­ho­le. All utrust­ning finns att låna.

Du behö­ver ha med egna trä­nings­klä­der och vattenflaska.

Leda­re är Johan­na Jans­son och Lars Månsson.

Anmäl och dig och beta­la via http://www.arvikaidrottscenter.se och bok­nings­sy­ste­met Matchi. Du söker efter Arvi­ka Idrotts­cen­ter på http://www.matchi.se och klic­ka där­ef­ter på Akti­vi­te­ter, sedan på knap­pen Boka. Mins­ta antal del­ta­ga­re är 8, max 40 del­ta­ga­re. Först till kvarn är det som gäller.

I mån av plats kan vi erbju­da drop-in och då beta­lar du via swish till: 123 583 63 66.

Du hit­tar mer info här: info@arvikaidrottscenter.se, http://www.matchi.se, http://www.arvikaidrottscenter.se, http://www.arvikaidrottscenter.se, https://www.facebook.com/arvikaidrottscenter

Spe­la Pop­ten­nis till­sam­mans med and­ra barn i två ålders­grup­per i Arvi­ka Idrotts­cen­ter, ham­nen Arvika.

Det blir pop­ten­nis på de fina pop­ten­nisba­nor­na för er 7–9 år vid tre till­fäl­len:
Mån­dag 6 juni kloc­kan 19.00–20.00
Mån­dag 13 juni kloc­kan 19.00–20.00
Mån­dag 4 juli kloc­kan 19.00–20.00

Det blir pop­ten­nis på de fina pop­ten­nisba­nor­na för er 10–12 år vid fyra till­fäl­len:
Ons­dag 8 juni kloc­kan 18.00–19.00
Ons­dag 15 juni kloc­kan 18.00–19.00
Ons­dag 22 juni kloc­kan 18.00–19.00
Ons­dag 6 juli kloc­kan 18.00–19.00

Det kos­tar 50 kro­nor per till­fäl­le som beta­las med swish till: 123 583 63 66.

Bol­lar finns att låna, men ta med egna trä­nings­klä­der och even­tu­ell vat­ten­flas­ka. Leda­re finns på plats.

Du anmä­ler dig här: http://www.arvikaidrottscenter.se, under Akti­vi­te­ter i Matchi. Beta­lar gör du på plats, via swish enligt ovan.

Kom med och cykla mountainbike i grupp!

Cyk­la mountain­bi­ke till­sam­mans med and­ra från 4 år och upp­åt.
Vi ses på Vik skid­sta­di­on i Arvi­ka, i sam­ar­be­te med Arvi­ka Idrotts­säll­skap.
Mån­dag 20 juni kloc­kan 18.00–19.00 på Vik, Arvi­ka (skid­sta­di­on).
Du behö­ver ta med cykel och hjälm och even­tu­ell vat­ten­flas­ka. Du mås­te för­stås kun­na cyk­la.
Du behö­ver inte anmä­la dig, men säg till på plats så du kom­mer i rätt grupp.
Du kan få mer infor­ma­tion via mail på: info@arvikais.se

Det blir möjlighet för alla som vill att prova att dansa i olika stilar

Pro­va på klas­sisk balett i en sommarkurs för dig från 13 år och upp­åt.
Mån­dag 20 juni-tors­dag 23 juni kloc­kan 18.00–19.30 i Kate­dra­len.
Det kom­mer bli en en här­lig, inten­siv och kre­a­tiv kurs! Du kom­mer få möj­lig­het att utveck­la din dans­tek­nik, ditt konst­när­li­ga uttryck och kropps­med­ve­ten­het på ett inspi­re­ran­de sätt. Det kom­mer vara en vac­ker balett­ko­re­o­gra­fi.
Du kom­mer få göra övning­ar både vid stång­en och på gol­vet.
Kur­ser­na pas­sar både dig som är nybör­ja­re och dig som är mer erfa­ren. Ta gär­na med en vat­ten­flas­ka.
Kurs­le­da­re är Kristi­na Kle­i­nert. Arran­gör är Dans­stu­di­on i sam­ar­be­te med Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan.
Anmäl dig till https://www.sv.se/arvika/dansstudion eller till lisa.lyckborn@sv.se.
Vill du få mer infor­ma­tion, mai­la till lisa.lyckborn@sv.se eller gå in på webb­si­dan https://www.sv.se/arvika/dansstudion.

Dansa tillsammans i Summerschool – workshops i dans.

Dans till­sam­mans från 13 år och upp­åt på gra­tis works­hops till­sam­mans med erfar­na dans­lä­ra­re.
Ana Stand­berg leder works­hops i hip­hop och house.
Hen­ry Alar­con leder works­hops i jazz och commercial.

Du kan väl­ja fritt mel­lan 8 oli­ka works­hops:
Hip­hop nivå 1 – mån­dag 27 juni kloc­kan 12.00–13.00
Hip­hop nivå 2 – mån­dag 27 juni kloc­kan 13.00–14.00
House nivå 1 – tis­dag 28 juni kloc­kan 12.00–13.00
House nivå 2 – tis­dag 28 juni kloc­kan 13.00–14.00
Jazz nivå 1 – ons­dag 29 juni kloc­kan 12.00–13.30
Jazz nivå 2 – ons­dag 29 juni kloc­kan 13.30–15.00
Com­mer­ci­al nivå 1 – tors­dag 30 juni kloc­kan 12.00–13.30
Com­mer­ci­al nivå 2 – tors­dag 30 juni kloc­kan 13.30–15.00

Nivå 1 pas­sar dig som är nybör­ja­re. Nivå 2 pas­sar dig som har dan­sat minst 1–2 år.

För mer infor­ma­tion och anmä­lan, se webb­si­dan: www.stageandperform.se/summerschool
Arran­gö­rer är Este­tis­ka sko­lan Stage & Per­form, i sam­ar­be­te med Regi­on Värmland.

Var med tillsammans med andra ungdomar 8–13 år på sommarworkshop med Akrobatik/Dansmix

Vi träf­fas i Kate­dra­len tis­dag 5 juli – tors­dag 7 juli kloc­kan 10.00–12.00
Det kos­tar 600 kro­nor att vara med.
Arran­gör är Dans­stu­di­on Arvi­ka i sam­ar­be­te med Stu­di­e­för­bun­det Vuxenskolan.

Under works­ho­pen kom­mer du få pro­va på parak­ro­ba­tik, även kal­lad acroyo­ga. Här kan ni tes­ta att balan­se­ra på varand­ra och fly­ga i luf­ten. Isa­bel gui­dar dig genom grun­der­na i den­na roli­ga akti­vi­tet. Du kom­mer ock­så få trä­na på indi­vi­du­el­la akro­ba­ti­köv­ning­ar, till exem­pel hjul­ning­ar, stå på hän­der och huvu­det med mera. Här kan du lära dig tricks du kan visa dina kom­pi­sar och trä­na vida­re på under hela livet. Du kan ha kul med oli­ka dans­le­kar under tre här­li­ga för­mid­da­gar. Alla är väl­kom­na, med eller utan tidi­ga­re erfa­ren­het av dans och akrobatik!

Ta med klä­der du kän­ner dig bekväm i, gär­na lite taj­ta, så du int3e fast­nar. Ta med en vat­ten­flas­ka och lite frukt eller fika till pau­sen.
Even­tu­ellt kom­mer vi vara ute om väd­ret är okej, så ta med en trö­ja för säker­hets skull.

Anmäl dig till https://www.sv.se/arvika/dansstudion eller via mail till lisa.lyckborn@sv.se.
Du kan även få mer infor­ma­tion via mail lisa.lyckborn@sv.se eller på web­ben: https://www.sv.se/arvika/dansstudion

Du som är 4–7 år kan vara med på Sommarworkshop – Barndans

Vi ses i Kate­dra­len tis­dag 5 juli – tors­dag 7 juli kloc­kan 12.30–14.00
Det kos­tar 500 kro­nor att vara med.

I den­na works­hop kom­mer det du få leka med rörel­se och ryt­mik till musik till­sam­mans med and­ra. Om du inte har pro­vat på dans för­ut så gör det ingen­ting. Det finns inga krav utan kre­a­ti­vi­te­ten är det viktigaste.

Ta med en vat­ten­flas­ka och en frukt eller fika till pau­ser­na.
Det är bra med bekvä­ma klä­der som du kan röra dig fritt i.
Det kan hän­da att vi är ute om väd­ret är bra så ta med en extra trö­ja för säker­hets skull.

Leda­re är Isa­bel Gunn
Du anmä­ler dig till https://www.sv.se/arvika/dansstudion eller via mail till lisa.lyckborn@sv.se
Du kan ock­så få mer infor­ma­tion på web­si­dan https://www.sv.se/arvika/dansstudion eller via mai­len lisa.lyckborn@sv.se

Var med på gruppträningen Born to Move tillsammans med andra barn och ungdomar

I grupp­trä­ning­en Les Mills Born to Move lär du dig dan­sa och röra dig genom musik, tex­ter och steg som pas­sar just för din ålder. Det vik­ti­gas­te här är att du har roligt och att du kän­ner att är kul och här­ligt att röra dig.

Vi kom­mer vara på Häl­so­kom­pa­ni­et under två dagar:
Tis­dag 28 juni kloc­kan 17.00–17.45 för er som är 8–12 år
Ons­dag 29 juni kloc­kan 17.00–17.45 för er som är 6–7 år
Det är gra­tis att vara med.

Ha skö­na bekvä­ma klä­der på dig så att det har lätt att röra dig. Ta gär­na med skor och en vattenflaska.

Leda­re är Made­le­i­ne Eriks­son och Emma Carl­ström Tränk.
Arran­gör är Häl­so­kom­pa­ni­et i Arvi­ka.
Anmäl dig till Häl­so­kom­pa­ni­et på tele­fon: 0570–108 88 eller mai­la till emma@halsokompaniet.se senast fre­dag 24 juni.
Det finns 14 plat­ser vid var­je till­fäl­le.
Du hit­tar mer infor­ma­tion på https://halsokompaniet.se/born-to-move

Var med på Friidrott tillsammans med andra barn och ungdomar

Fri­id­rotts­sko­lan

Kom och var med på vår lek­ful­la fri­id­rotts­sko­la, där vi leker lekar med anknyt­ning till fri­id­rott och trä­nar.
Ålder 7–12 år.

Vi hål­ler till på Viksval­len under vec­ka 25 och 26.
Mån­dag 20 juni-tors­dag 23 juni kloc­kan 09.00–13.30
Mån­dag 27 juni-fre­dag 1 juli kloc­kan 09.00–13.30

Det kos­tar 300 kro­nor för en vec­ka, eller 400 kro­nor för två vec­kor. Då ingår ock­så ett med­lem­skap i Arvi­ka Fri­id­rott.
Du kan anmä­la och beta­la för två vec­kor sam­ti­digt, eller ock­så vän­ta med att anmä­la dig för vec­ka två och beta­la 100 kro­nor sepa­rat. Men då finns det ock­så en risk för att det hun­nit bli fullt.

Ta med mellanmål

Anmäl dig på mail till liisa.mellerdal@gmail.com eller på plats
Det kan vara max 25 barn med per vec­ka. Först till kvarn gäl­ler.
Arvi­ka fri­id­rott arrangerar.

ICA Kvan­tums idrottskollo

Idrotts­kol­lo för barn och ung­do­mar 8–15 år vec­ka 31–32.
ICA bju­der på mat var­je dag samt buss till vis­sa aktiviteter.

Vec­ka 31, mån­dag 1 augusti-fre­dag 5 augusti
Vec­ka 32, mån­dag 8 augusti-fre­dag 12 augusti.

Det är gra­tis att vara med, men det finns max 30 plat­ser per vec­ka. Först till kvarn gäller.

Tider­na som gäl­ler är:
09.00–09.30 Fru­kost
09.30–12.00 Akti­vi­tet 1
12.00–13.00 Lunch
13.00–15.30 Akti­vi­tet 2
15.30 Slut för dagen

Sche­ma:
Mån­dag: Sam­ling Vik.
För­mid­dag: Arvi­ka Fot­boll
Efter­mid­dag: Arvi­ka Basket

Tis­dag: Sam­ling Vik
För­mid­dag: OK Mang­en – ori­en­te­ring
Efter­mid­dag: Arvi­ka Golfklubb

Ons­dag: Sam­ling Vik
För­mid­dag: Jös­se­fors IK – Pumptrack och mul­tipla­nen
Efter­mid­dag: Räddningstjänsten

Tors­dag: Sam­ling Strand­hal­len
För­mid­dag: Padel Arvi­ka
Efter­mid­dag: Bio Palladium

Mer infor­ma­tion skic­kas ut till anmäl­da del­ta­ga­re vec­kan innan kol­lot bör­jar.
Even­tu­el­la frå­gor skic­kas till karin.hult@arvika.se eller ring till 0570–76 40 26.

Golf för dig mellan 6–15 år

Kom och spe­la golf till­sam­mans på juni­or­lä­ger. Arran­ge­ras genom Arvi­ka Golf­klubb.
Det blir trä­ning på rang­en, närspel och spel på banan.

Vi träf­fas på Arvi­ka golf­klubb, Eda­ne.
Mån­dag 13 juni-ons­dag 15 juni kloc­kan 09.00–14.00

Läg­ret pas­sar både dig som är van gol­fa­re och dig som inte pro­vat golf för­ut. Lunch och mel­lan­mål ingår. Utrust­ning finns att låna på plats.

Tänk på att klä dig efter väder!

Anmä­lan skul­le vara inne senast 1 juni. Men du kan all­tid höra av dig om det fort­fa­ran­de finns plats till: info@arvikagk.com eller ring 070–388 41 33.
Se mer infor­ma­tion på http://www.arvikagk.com och på www.facebook.com/arvikagk

IOGT-NTO Disco och bio

IOGT-NTO och Svea bio och tea­ter pla­ne­rar att anord­na ett som­mar­lovs­di­sco samt en bio­fö­re­ställ­ning.
Allt är kost­nads­fritt och det kom­mer fin­nas för­tä­ring och godis gra­tis.
Dag och tid kom­mer att fin­nas på Face­book sidor­na för IOGT-NTO Arvi­ka och Svea bio och tea­ter Arvika.

Spela minigolf med dina kompisar

Det kom­mer delas ut en kupong till alla ele­ver från för­sko­le­klass upp till och med års­kurs 9 på sko­lor­na under vec­ka 23.
Med den kupong­en kan du spe­la mini­golf och även få en fes­tis vid ett till­fäl­le under sommaren.

Kom och upptäck minitennis

Kom och spe­la mini­ten­nis på Arvi­ka Ten­nisklubbs fina ten­nisba­nor som lig­ger vid ten­nisan­lägg­ning­en – helt gra­tis!
Det är helt gra­tis och till­gäng­ligt för alla åld­rar.
Rac­ket och bol­lar finns att låna gratis.

Kom och prova padel

Barn och ung­do­mar 0–18 år kan få kom­ma och pro­va att spe­la padel till redu­ce­rat pris på Arvi­ka Tennisklubb.

Kom och spe­la var­je var­dag mån­dag-fre­dag.
Mån­dag 13 juni- tis­dag 16 augusti kloc­kan 10.00–12.00

Det kos­tar 100 kro­nor per tim­me och bana. Du som spe­lar kan ta med dig en vux­en för sam­ma pris.
Det finns rac­ket och bol­lar att låna.

Du bokar dig på klub­bens bok­nings­sy­stem Mycourt som du hit­tar på klub­bens hem­si­da: https://www.arvikatk.se

Prova att paddla kanot på sjön

Du som är 12–18 år kan få möj­lig­he­ten att lära dig grun­der­na i kanot­padd­ling. Pas­sa på att nju­ta av den här­li­ga sommarmiljön.

Vi ses på Vass­vi­kastu­gan, Vass­vi­ken 7 Arvi­ka
Tis­dag 14 juni i två pass:
Pass 1 kloc­kan 10.00–12.00
Pass 2 kloc­kan 13.00–12.00

Du kom­mer få vara ute och padd­la på den vack­ra Öst­ra Mjög­sjön till­sam­mans med de erfar­na ledar­na Isa­bel och Petrus.
Där får du lära dig oli­ka pad­del­tag och att sty­ra kano­ten. Det kom­mer fin­nas möj­lig­het att tes­ta att fis­ka och kanske även öva kamraträddning.

Du mås­te vara sim­kun­nig för att få vara med.
Utrust­ning som kano­ter, padd­lar och flyt­väs­tar finns att låna.

Ta med ombyte av klä­der, sitt­lapp och vattenflaska.

Du kan anmä­la dig senast sön­dag 12 juni till Isa­bel Gunn på tele­fon: 076–907 56 47. Eller via email till isabel@hotmail.com
Det finns 14 plat­ser vid var­je tillfälle

Kanot­padd­ling­en arran­ge­ras av Fri­lufts­främ­jan­det.
Det är gra­tis att vara med.

Prova på cirkus

Kom och tes­ta på cir­kus i stadsparken!

Vi kom­mer fin­nas i stads­par­ken mel­lan lek­plat­sen och sto­ra fon­tä­nen.
Tis­dag 28 juni-ons­dag 29 juni kloc­kan 10.00–16.00
Alla kan vara med och det kos­tar ingenting.

Är du nyfi­ken på cir­kus? Har du lust att leka?
Här har du chans att få pro­va på i krav­lös mil­jö.
Det kom­mer vara drop-in under dagen och tes­ta på jong­le­ring, poi, stav, rock­ring, part­ner­ak­ro­ba­tik, eller var­för inte gå på lina! Erfar­na leda­re kom­mer fin­nas på plats att gui­da dig, eller tes­ta själv i egen takt.

Ta med dig ledi­ga oöm­ma klä­der som du kan röra dig fritt i.

Leda­re kom­mer vara Isa­bel Gunn och Petrus Ole­dal. Kul­tur­för­e­ning­en Kolo­nin, Arvi­ka arran­ge­rar.
Ing­en anmä­lan behövs, det är bara att komma.

Vill du veta mer kan du kon­tak­ta Isa­bell Gunn på 076–907 56 47, eller på mail isabel.gunn@hotmail.com

Gra­fit­ti med Super G på 

Graffitti med Super G på Ritz!

Super G kom­mer och inspi­re­rar dig mel­lan 10–16 år och lär dig tek­ni­ker i graf­fiti­må­le­ri på bak­si­dan av Ritz.
Tors­dag 30 juni kloc­kan 10.30–13.30
Fre­dag 1 juli 10.30–13.30

Du kom­mer få måla på trä­ski­vor i oli­ka stor­lek (som du kan ta med hem). Det blir fika­pa­us med mac­kor och dryck.

Ha oöm­ma klä­der på dig. Fär­ger mun­skydd och hands­kar finns.
Du kan ta med dig bil­der att inspi­re­ras av om du har egna idéer.

Det är gra­tis att vara med.

Sista anmäl­nings­dag är mån­dag 27 juni till ann.lundqvist@arvika.se
Max antal del­ta­ga­re är 10 per­so­ner.
Om det skul­le reg­na för­sö­ker Ritz lösa det men even­tu­ellt kan änd­ring ske.

Prova trycka och måla på tyg!

För dig 5–12 år finns det möj­lig­het att pro­va ska­pa på tyg.

Vi ses på Ritz

5–8 år Tis­dag 5 juli kloc­kan 10.00–13.00
8–12 år Ons­dag 6 juli kloc­kan 10.00–13.00

Vi kom­mer göra scha­blo­ner, tryc­ka och måla på tyg och klä­der.
Du kan göra enk­la for­mer och bok­stä­ver eller fritt måle­ri. Du kan ta med en vit t‑shirt, lin­ne eller annat som du vill tryc­ka på. Det finns ock­så tyg och färg att pro­va på hos oss.
Det blir fika­pa­us med mac­kor och dryck. 

Ha på dig oöm­ma kläder.

Anmäl dig senast 27 juni till ann.lunqvist@arvika.se
Det finns plats för högst 8 per­so­ner i Ritz.

Anmäl dig till sommarkurs i stretch & styrka

Du som är från 13 år och upp­åt kan kom­ma och trä­na i stretch och styr­ka i Katedralen.

Mån­dag 20 juni-tors­dag 23 juni kloc­kan 19.45–20.45
Det kos­tar 450 kro­nor att vara med.

I den här kur­sen kan utveck­la din smi­dig­het och styr­ka på ett effek­tivt sätt.
Efter upp­värm­ning gör vi pila­te­söv­ning­ar som stär­ker krop­pen och föl­jer upp det med mju­ka stretchöv­ning­ar som för­läng­er och mju­kar upp musklerna.

Kur­ser­na pas­sar både nybör­ja­re och mera erfar­na.
Kurs­le­da­re är Kristi­na I Kle­i­nert.
Ta med en vattenflaska.

Anmäl dig till https://www.sv.se/arvika/dansstudion eller på mail till lisa.lyckborn@sv.se

För mer infor­ma­tion mai­la lisa.lyckborn@sv.se eller se websidan 

https://www.sv.se/arvika/dansstudionLänk till annan webb­plats.
Arran­gör är Dans­stu­di­on i sam­ar­be­te med Stu­di­e­för­bun­det Vuxenskolan.

Seglarskola för barn

Du som är från 8 år och upp­åt får lära dig grun­der­na i seg­ling och ta dig fram på vatt­net med hjälp av vinden.

Vi kom­mer vara i Sol­bergs­hol­men i Arvi­ka, små­båts­ham­nen.
Sön­dag 19 juni – tors­dag 23 juni.
Nybör­ja­re kloc­kan 09.00–12.00
Fort­sätt­nings­grupp: 13.00–16.00

Seg­lar­sko­lan kos­tar 200 kr för förs­ta bar­net och 100 kr för ett syskon.

Du kom­mer få du lära dig att seg­la små jol­lar med segel. Med bara vind och segel kom­mer du kun­na för­flyt­ta din segel­båt på vatt­net. Ung­doms­le­dar­na berät­tar och lär ut hur du ska göra. Vi ska se till att du har roligt sam­ti­digt som du lär dig till­sam­mans med de and­ra barnen.

Du ska ha en flyt­väst mot­sva­ran­de din vikt. Du behö­ver ha sim­kun­nig­het och god vat­ten­va­na.
Arran­gö­rer är Arvi­ka Segel­säll­skap.
Leda­re kom­mer vara Denis Debae­re med sina ungdomsledare.

Anmäl dig till http://www.arvikasegelsallskap.se under fli­ken Bör­ja segla/kurser.

Del­ta­garan­ta­let är begrän­sat och det är först till kvarn som gäl­ler.
Då kan få mer infor­ma­tion av Mag­nus Hylte­fors på 076–831 83 57, via mail: magnus.hyltefors@telia.com eller på http://www.arvikasegelsallskap.se

Sommarlek vid Ny kyrka för dig från 5 år

Här kan du få vara med på dag­kol­lo och pyss­la, fis­ka, umgås och myc­ket mer.

Vi hål­ler till vid Ny kyr­ka mån­dag 13 juni-tors­dag 23 juni.
Det är gra­tis att vara med.
Ta med mat­säck och ha på dig klä­der efter väder.

Leda­re är Sofie Frans­son, Marie Busk med fle­ra.
Mer info och anmä­lan till Sofie Frans­son på 0570–72 82 29
Eller på mai­len sofie.fransson@svenskakyrkan.se

Sista anmä­lan är 5 juni. Begrän­sat antal plat­ser.
Eftersom sista datum för anmä­lan redan pas­se­rat kan det vara svårt att få plats. Men hör gär­na av dig till Sofie Frans­son med din förfrågan.

Kom och lär dig grunderna i tennis i sommar

Anmäl dig och ta med dina kom­pi­sar till ute­ba­nor­na i Styckåsskogen.

Vec­ka 25: mån­dag 20 juni och tors­dag 23 juni.
Vec­ka 26: mån­dag 27 juli och tors­dag 30 juni.
Vec­ka 27: mån­dag 4 juli och tors­dag 7 juli.

Du som är 7–8 år kan vara med och spe­la kloc­kan 10.00–10.50.
Du som är 9–10 år kan vara med och spe­la kloc­kan 11.00–12.00
Det man fyl­ler under året är det som räknas.

Trä­ning­ar­na sker i oli­ka grup­per uti­från ålder och kun­skap. Du kan anmä­la dig till en eller fle­ra vec­kor om du vill.
Det kos­tar 50 kr per vec­ka. Swisha till 12 31 23 76 01 och visa för trä­nar­na på plats.

Du ska ha skor utan dub­bar, trä­nings­klä­der och vat­ten­flas­ka. Ten­nisrac­ket finns att låna eller köpa, men ta gär­na med eget rac­ket om du har.

Skic­ka din anmä­lan senast tis­dag 14 juni, med namn, födel­se­da­tum (år, månad och dag) samt mobil­num­mer till jens.bryntesson@arvikatk.se
Kom ihåg att skri­va vil­ken eller vil­ka vec­kor du vill vara med.
Det är max 18 del­ta­ga­re per tim­me, det vill säga max 6 barn per bana. Vid stort intres­se kan de mins­ta bar­nen få spe­la på klub­bens minitennisbanor.

Arvi­ka Ten­nisklubb arran­ge­rar.
För infor­ma­tion se http://www.arvikatk.se eller http://www.facebook.com/Arvikatennisklubb

Tjejjouren Miraim – din medsyster

Om du behö­ver någon att pra­ta med så finns vi för dig!

Tjej­jou­ren Miri­am finns för dig som iden­ti­fi­e­rar dig som tjej. Vi finns här för att stöt­ta och stär­ka. I vår stödchatt och stöd­mejl är du helt ano­nym och du kan pra­ta med oss om vad som helst. Ing­et är för var­dag­ligt eller svårt för oss och vi har tyst­nads­löf­te. Vi som sva­rar i chat­ten och på mej­len iden­ti­fi­e­rar oss som tje­jer, vi vet hur det är att vara ung tjej. Du kan kän­na dig trygg med oss! Vi finns för dig, med oss kan du pra­ta om allt!

Gå in på Tjejjourenmiriam.se eller skriv till prata@tjejjourenmiriam.se

Chat­ten är öppen tis­da­gar kloc­kan 19.00–22.00
Mai­len är öppen var­je dag.

Du kan få mer infor­ma­tion via mai­len Info@tjejjourenmiriam.se eller på tjejjourenmiriam.se. Vi finns ock­så på Instagram under nam­net tjejjourenmiriam.

Kom och prova vattenskidor på vattenskidskola!

Arvi­ka vat­ten­skid­klubb ord­nar vat­ten­skid­sko­la i sjön Fla­gan, Edane.

Tis­dag 28 juni-ons­dag 29 juni kloc­kan 17.00
Tis­dag 5 juli-ons­dag 6 juli kloc­kan 17.00
Tis­dag 12 juli-ons­dag 13 juli kloc­kan 17.00

Du ska vara minst 8 år och sim­kun­nig.
Det kos­tar 300 kro­nor att vara med.
Ta med bad­klä­der och hand­duk. Övrig utrust­ning finns att låna av klubben.

Anmäl dig till Maria Gus­tavs­son på tele­fon 070–511 38 53 senast sön­dag 19 juni. Först till kvarn gäller.

Vi sam­las ute vid klub­ben för en gemen­sam upp­start och genom­gång. Där­ef­ter får var­je barn pro­va på cir­ka 10–15 min. Ring Maria på 070–511 38 53, om ni behö­ver vägbeskrivning.

Spela volleyboll tillsammans

KFUM Arvi­ka Vol­ley­boll tip­sar om beach­pla­nen som finns nere i ham­nen. Den är öppen för alla att använ­da. Ta med egen boll och spe­la i sommar!