Natten i Västvärmland: En till sjukhus efter olycka – gräsbrand – misshandel

Nyheter och klipp

All­män­far­lig vårds­lös­het, tra­fi­ko­lyc­ka och miss­han­del. Det är någ­ra av de saker som poli­sen i Värm­land fått han­te­ra under nat­ten till söndagen.

Kloc­kan 23.42 på lör­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten om en gräs­brand i Väst­ra Sund i Arvi­ka. Poli­sen har skri­vit en anmä­lan om vårds­lös­het efter att det visat sig att någon bör­jat elda i grä­set på en adress där.

Bil i diket på väg 175

Kloc­kan 04.24 lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en sing­e­lo­lyc­ka med en per­son­bil på väg 175 i höjd med Marie­berg utan­för Arvi­ka. Det visa­de sig att en föra­re kört i diket.

En man i övre ton­å­ren förs till sjuk­hus för kon­troll, och en polis­pa­trull har tagit ett blod­prov på man­nen för att avgö­ra om han varit beru­sad eller inte i sam­band med färden.

Tra­fi­ken påver­ka­des i sam­band med olyc­kan, enligt Poli­sen, men kun­de släp­pas på som nor­malt igen en knapp tim­me efter olyckan.

Kloc­kan 05.46 fick Poli­sen veta om en miss­han­del i Eda kom­mun. En man i 35-års­ål­dern är miss­tänkt för att han ska ha sla­git en kvin­na i 35-års­ål­dern som han haft en rela­tion med tidi­ga­re, enligt Poli­sen. Man­nen miss­tänks ock­så för barnfridsbrott.