Räddningschefen: Därför fördröjdes testet av Hesa Fredrik med flera minuter

Nyheter och klipp

Under mån­da­gen tes­ta­des syste­met för utom­hus­var­ning, var­dag­ligt kal­lat Hesa Fred­rik. Testet skul­le ske kloc­kan 15.00 på mån­da­gen den 13 juni, det­ta då mån­da­gen vec­kan innan var Sve­ri­ges nationaldag.

Men i Arvi­ka lät inte Hesa Fred­rik för­rän någ­ra minu­ter efter kloc­kan 15.00.

- Det stäm­mer, skri­ver rädd­nings­chef Mat­ti­as Larsson.

Enligt honom berod­de för­dröj­ning­en på ett annat larm till räddningstjänsten.

- Vi har oli­ka sätt att utlö­sa syste­met för utom­hus­var­ning (Hesa Fred­rik). Igår skul­le ett manu­ellt sätt pro­vas och det för­dröj­des någ­ra minu­ter på grund av ett annat larm till rädd­nings­tjäns­ten, skri­ver Mat­ti­as Lar­s­son i ett mejl till Arvikmagasinet.

Han påpe­kar att en var­ning i skarpt läge ald­rig skul­le fördröjas.

- I ett skarpt till­fäl­le kom­mer utsänd­ning av var­ning ald­rig för­drö­jas på grund av larm eller liknande.