Svår personalbrist inom Vård och omsorg – saknas personal inför sommaren: "Svår och utmanande situation"

Nyheter och klipp

Vård och omsorg har en myc­ket besvär­lig beman­nings­si­tu­a­tion och det sak­nas per­so­nal inför som­ma­ren. Det skri­ver Arvi­ka kom­mun i ett pressmeddelande.

Hemtjänst inför åtgärder i samband med sommaren

Vård och omsorg stäl­ler in soci­al akti­ve­ring och led­sag­ning inom hem­tjäns­ten under vec­ka 25–32. Alla som är berör­da av beslu­tet kom­mer kon­tak­tas av ansva­rig enhet, med­de­lar Arvi­ka kommun.

Andra prioriteringar kommer göras

Hem­tjäns­tens per­so­nal kan even­tu­ellt kom­ma att utfö­ra sina tjäns­ter, så som städ­ning, dusch med mera, vid and­ra tider än van­ligt. Det­ta för att man behö­ver pri­o­ri­te­ra medi­cins­ka insat­ser som mås­te göras på fas­ta tider. För alla enhe­ter inom Vård och omsorg gäl­ler att man pri­o­ri­te­rar per­son­lig vård och toa­lett­be­sök vid per­so­nal­brist. Även för­flytt­ning­ar, mål­ti­der och medi­cins­ka insat­ser mås­te gå före, infor­me­rar Arvi­ka kommun.

- Det är en svår och utma­nan­de situ­a­tion vi befin­ner oss i. Vi arbe­tar dag­li­gen med oli­ka åtgär­der och pri­o­ri­te­ring­ar för att lösa beman­nings­si­tu­a­tio­nen på bäs­ta möj­li­ga sätt, säger Eva Nils­son, verk­sam­hets­chef på Vård och omsorg.

- Anhö­ri­ga, som har möj­lig­het bör gär­na föl­ja med på even­tu­el­la läkar­be­sök, väd­jar Vård och omsorg. Det­ta kan bidra till att det fri­görs per­so­nal­re­sur­ser för and­ra besök.