Granskningsförslag till ny detaljplan för Östra Knåll 1:7 Harnäset

Nyheter och klipp

Ett gransk­nings­för­slag till detalj­plan har tagits fram för en del av fas­tig­he­ten Öst­ra Knåll 1:7 på Har­nä­set, Gla­va Glas­bruk. Du kan se hand­ling­ar­na på webb­plat­sen mel­lan 16 juni – 7 juli 2022 och i Arvi­ka stads­hus. Even­tu­el­la syn­punk­ter ska läm­nas skrift­li­gen till Arvi­ka kom­mun 19, Sam­hälls­bygg­nad, 671 81 Arvi­ka, eller via webb­plat­sen, senast den 7 juli.

Det har kom­mit in öns­ke­mål om en ny detalj­plan för en del av fas­tig­he­ten Öst­ra Knåll 1:7 på Har­nä­set. Detalj­pla­nen har varit på sam­råd tidi­ga­re, under som­ma­ren 2021. Den inne­fat­ta­de då fyra nya tom­ter och en utö­kad små­båts­hamn. Men på grund av inkom­na syn­punk­ter har plan­för­sla­get änd­rats. Det har nu begrän­sats till en ny tomt för bostadsändamål.

Sam­råd pågår för detalj­pla­nen den 16 juni – 7 juli 2022. Det går ock­så att se hand­ling­ar­na i stads­hu­sets entré, Öst­ra Espla­na­den 5 i Arvika.