Ny cykelparkering med väderskydd – ökat behov från elever

Nyheter och klipp

En ny cykel­par­ke­ring byggs i kors­ning­en Lil­la Jakobs­ga­tan – Rep­sla­gar­ga­tan – Fält­ga­tan i Arvi­ka. Det finns ett ökat behov från ele­ver på Min­ne­bergs­sko­lan.

Mat­hi­as Royne­zon, pro­jekt­le­da­re tek­nisk stab på Tek­nik i Väst berät­tar att Min­ne­bergs­sko­lan är en anled­ning till att beho­vet för cykel­par­ke­ring ökat.

- Ele­ver­na stäl­ler sina cyklar vid den befint­li­ga cykel­par­ke­ring­en där nere. De tyck­te att den var lite trång, och det är ing­et tak. Det är en bra plats, så anled­ning­en till att par­ke­ring­en byggs är för att göra det mer attrak­tivt att par­ke­ra cyklar där, säger han.

För­hopp­ning­en är, berät­tar Royne­zon, att man ska kun­na sam­la cyk­lar­na på sam­ma ställe.

Arvi­ka­ma­ga­si­net har tidi­ga­re skri­vit om byg­get. Läs den arti­keln här.

Ingen miljöpåverkan

I områ­det där cykel­par­ke­ring­en byggs finns det ett stör­re träd, men det kom­mer inte påver­kas av byg­get, enligt Mat­hi­as Roynezon.

- Cykel­par­ke­ring­en kom­mer att ham­na under trä­det kan man säga. Så trä­det kom­mer stå kvar, men det kom­mer bli lite mind­re gräsy­ta. Men det är marginellt.

Ny cykel­par­ke­ring byggs i Arvi­ka. FOTO: SAKEUS BERG.

- De från Sam­hälls­bygg­nad har med­ver­kat i pro­ces­sen och man har tit­tat på hur man ska ta hän­syn till miljön.

Väderskydd

Par­ke­ring­en har plats för 27 cyklar och kom­mer ha ett tak som ger väder­skydd för cyklarna.

- Man kan stäl­la in cykeln utan att den blir blöt på vin­tern eller på hös­ten när det reg­nar. Det kom­mer bli unge­fär som de cykel­par­ke­ring­ar­na vid järn­vägs­sta­tio­nen med tak ovanför.