Insändare: L vill satsa mycket mer på kulturen

Nyheter och klipp

Det här är en insän­da­re. Åsik­ter och upp­fatt­ning­ar är skri­ben­ten eller skri­ben­ter­nas egna. Du kan läsa fler insän­da­re på insän­dar­si­dan. Du kan ock­så skic­ka in en egen insän­da­re eller skri­va en replik på den­na på sidan skriv insän­da­re.


Arvi­ka är en kul­turstad och ‑kom­mun som slår långt över sin vikt­klass. Det­ta är någon­ting vi är och ska vara stol­ta över! Vi kan dock göra myc­ket mer för kul­tu­ren jäm­fört med vad vi gör i dag. Där­för går Libe­ra­ler­na i Arvi­ka till val på att kom­mu­nen ska sat­sa myc­ket mer på kul­tu­ren jäm­fört med vad vi gör i dag.

Libe­ra­ler­na i Arvi­ka för­slår för det förs­ta att det ska byg­gas ett kul­tur­hus i ham­nen, som kom­ple­ment till Ritz. Det­ta är känt sedan tidi­ga­re, men det är något vi upp­re­par. Jäm­för vi med Karl­stad, även om vi tar hän­syn till stor­leks­skill­na­den, har Arvi­ka få sce­ner för kul­turut­öv­ning. De som finns kanske inte hel­ler pas­sar alla typer av eve­ne­mang eller plån­böc­ker. Där­för skul­le ett kul­tur­hus i ham­nen, anpas­sat för exem­pel­vis tea­ter och klas­sisk musik, vara en till­gång för hela kom­mu­nen och ett sätt att ska­pa en ännu attrak­ti­va­re stads­kär­na. Det är ock­så en utveck­ling av hamn­om­rå­det som ett områ­de för kul­tur och nöjen. Inte minst skul­le det vara klokt med tan­ke på när­he­ten till Musik­hög­sko­lan Ing­esund och Ing­esunds folkhögskola.

Libe­ra­ler­na i Arvi­ka före­slår för det and­ra att Arvi­ka kom­mun ska föl­ja 1%-regeln, som inne­bär att en pro­cent av bud­ge­ten vid ny‑, om- och till­bygg­na­tio­ner av fas­tig­he­ter, infra­struk­tur och offent­li­ga mil­jö­er inve­ste­ras i bygg­nads­an­knu­ten konst­när­lig gestalt­ning. Kom­mu­nen bör allt­så åta sig att all­tid se till att det finns en sum­ma peng­ar tidigt bud­ge­te­rad till kul­tur vid ny‑, till- och ombygg­na­tio­ner. I dag finns bygg­nads­an­knu­ten konst­när­lig gestalt­ning ofta med i pla­ner­na vid nybygg­na­tio­ner, men inte all­tid och det är långt ifrån själv­klart vid till­byg­gen eller ombygg­na­tio­ner. Det­ta vill vi änd­ra på!

Libe­ra­ler­na i Arvi­ka före­slår för det tred­je och sista att kom­mu­nen ska finan­si­e­ra kul­turmil­jöpro­gram­met för hela kom­mu­nen, det vill säga ett pro­gram för delar­na även utan­för stads­kär­nan. Att upp­rät­ta ett sådant hel­täc­kan­de pro­gram, utö­ver det som redan finns för stads­kär­nan, var en motion från Libe­ra­ler­na som fick bifall i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Vi vet att det finns kul­tur­vär­den utan­för cen­tral­or­ten och des­sa är vik­ti­ga att vi har kän­ne­dom om. Det skul­le vara en till­gång för vår kom­mun och gemen­ska­pen i kom­mu­nen. Det är ock­så att tän­ka på landsbygden!

Anton Sjö­stedt (L), första­namn i kom­mun­va­let och ord­fö­ran­de Libe­ra­ler­na i Arvika

Gös­ta Frö­din (L), andra­namn i kom­mun­va­let och grupple­da­re Libe­ra­ler­na i Arvika