Kvinna utsatt för sexuellt övergrepp i centrala Årjäng – polisen vill ha tips

Nyheter och klipp

På tis­da­gen pågick en polisin­sats i cen­tra­la Årjäng, med anled­ning av att ett grovt brott inträf­fat. Nu går Poli­sen ut med detal­jer om händelsen.

En 20-årig kvin­na har anmält att hon utsatts för ett sex­u­ellt över­grepp av en okänd man nära Stor­ga­tan i cen­tra­la Årjäng. Brot­tet sked­de på tis­da­gen omkring 08:15–08:35.

Poli­sen är nu intres­se­rad av iakt­ta­gel­ser från all­män­he­ten kopp­lat till övergreppet.

Enligt Poli­sen läm­na­de den 20-åri­ga kvin­nan sin bostad strax efter kloc­kan 08.00 på tis­da­gen för att gå mot sin arbets­plats som lig­ger i cen­tra­la Årjäng.

- Hon pas­se­ra­de mel­lan buti­ker­na Ceder­holms Blom­mor och Colo­ra­ma i väst­lig rikt­ning mot Väst­tomta­vä­gen. Strax där­ef­ter möt­te hon en man som till­ta­la­de hen­ne var­ef­ter han angrep hen­ne, skri­ver Polisen.

Efter att man­nen genom­fört över­grep­pet läm­na­de man­nen till fots i okänd rikt­ning. Poli­sen skri­ver att kvin­nan som utsat­tes endast har haft ögon­kon­takt med man­nen någ­ra meter.

- Det är där­för möj­ligt att han tagit sig vida­re med ett fordon.

Signalement

Poli­sen har även gåt­tut med sig­na­le­ment på man­nen som utför­de över­grep­pet mot kvin­nan. Han var klädd i tjoc­ka klä­der och bar en svart eller mörk­grå mössa.

Den utsat­ta kvin­nan bar blå jeans och en svart/grå t‑shirt.

- Poli­sen fort­sät­ter utred­nings­ar­be­tet med dörr­knack­ning och annan infor­ma­tions­in­hämt­ning i områ­det. Ana­ly­ser av den tek­nis­ka under­sök­ning­en har påbör­jats, skri­ver Polisen.

Det finns i nulä­get ing­en miss­tänkt för brot­tet. Poli­sen är intres­se­rad av iakt­ta­gel­ser från all­män­he­ten och upp­ma­nas kon­tak­ta 11414. 

FOTO: SAKEUS BERG / ARVIKAMAGASINET.