Insändare: Arvikapartiet vill satsa på LSS och återställa avtalet med LSS-personalen

Nyheter och klipp

Det här är en insän­da­re. Åsik­ter och upp­fatt­ning­ar är skri­ben­ten eller skri­ben­ter­nas egna. Du kan läsa fler insän­da­re på insän­dar­si­dan. Du kan ock­så skic­ka in en egen insän­da­re eller skri­va en replik på den­na på sidan skriv insän­da­re.


I Arvi­ka Nyhe­ter kun­de läsas att Soci­al­de­mo­kra­ter­na (S) i Arvi­ka nu ska sat­sa på LSS, och går till val på att höja nivån på habi­li­te­rings­er­sätt­ning­en för de som har dag­lig verk­sam­het (DV).

Det här är en själv­klar­het ­men hur är det möj­ligt att det här för­sla­get dröj­de ända till år 2022? Ver­kar näs­tan som (S) på något sätt står i oppo­si­tion mot sig själ­va. (S) har styrt Arvi­ka obru­tet i över 40 år och haft gott om tid på sig att åtgär­da den myc­ket låga ersättningen. 

Habi­li­te­rings­er­sätt­ning­en i Arvi­ka har varit den­sam­ma sedan 80-talet. Ersätt­ning­en har hela tiden legat på 5 kro­nor (?!) i tim­men. Tack vare ett rik­tat stats­bi­drag via Soci­al­sty­rel­sen, som syf­tat till att höja en låg dag­pen­ning för dem som del­tar i dag­lig verk­sam­het enligt LSS, har del­ta­gar­na kun­nat få något bätt­re ersätt­ning de senas­te åren. 

Under den här tids­pe­ri­o­den på över 30 år har and­ra kost­na­der ökat för del­ta­gar­na på DV. Dagens lunch som kan köpas på DV har exem­pel­vis ökat; från 15 till 90 kro­nor. Kost­na­der för resor till DV har gjorts dyra­re och del­ta­gar­na får idag bekos­ta kaf­fet själ­va. En all­män för­säm­ring av LSS har skett under fle­ra år och LSS-insat­ser har bli­vit svå­ra­re att få – vil­ket är emot inten­tio­ner­na bakom LSS-lag­stift­ning­en. Arvi­ka kom­mun har exem­pel­vis dra­git in på insat­sen kon­takt­per­son, och tving­at funk­tions­ned­sat­ta kom­mu­nin­vå­na­re att ta hjälp av ombud för att över­kla­ga var­på För­valt­nings­rät­ten sedan upp­hävt kom­mu­nens fel­ak­ti­ga beslut. Poli­ti­ker­na i Arvi­ka har inte gjort någ­ra stör­re insat­ser tidi­ga­re för att för­bätt­ra för de som behö­ver LSS. 

Kan des­sa helt nya sats­ning­ar från (S) bero på att Arvika­par­ti­et har för­slag på för­bätt­ring­ar för de som behö­ver LSS-insat­ser i sitt par­ti­pro­gram, där just höj­da habi­li­te­rings­er­sätt­ning­ar är en del? Vi ser i and­ra fall att redan eta­ble­ra­de par­ti­er "tar" våra för­slag och gör till sina egna. Hop­pas att kom­mu­nin­vå­nar­na upp­märk­sam­mar det­ta men vik­ti­gast är att för­bätt­ring­ar sker. När det gäl­ler ersätt­ning­en på DV skic­ka­de Arvika­par­ti­ets Susan­ne Engstad 2021 in en motion om att höja habi­li­te­rings­er­sätt­ning­en för del­ta­gar­na på DV. Motio­nen har ännu inte behandlats.

Arvika­par­ti­et går till val på att sat­sa på LSS i Arvi­ka, både för de som behö­ver insat­ser­na och deras duk­ti­ga per­so­nal. Vi vill där­för åter­stäl­la avta­let som LSS-per­so­na­len tidi­ga­re hade så de slip­per att job­ba hal­va nät­ter­na gra­tis på boen­den och gen­gäl­da sin oräk­na­de arbets­tid med mer arbe­te. När det loka­la avta­let i Arvi­ka togs bort och LSS-per­so­na­len pro­te­ste­ra­de mot för­säm­ring­ar­na skyll­de poli­ti­ker­na på arbets­mark­na­dens par­ter – det­ta till trots – att poli­ti­ker­na är den ytters­ta repre­sen­tan­ten för kom­mu­nen som arbetsgivare.

L‑O Gävert, Susan­ne Engstad, Hans Carls­son, Wei­ne Dahlen, Mikael Nils­son, och Per-Anders Gävert, Arvikapartiet.