Insändare: Skoluniform för att stoppa mobbning på skolor i Arvika

Nyheter och klipp

Det här är en insän­da­re. Åsik­ter och upp­fatt­ning­ar är skri­ben­ten eller skri­ben­ter­nas egna. Du kan läsa fler insän­da­re på insän­dar­si­dan. Du kan ock­så skic­ka in en egen insän­da­re eller skri­va en replik på den­na på sidan skriv insän­da­re.


Jag tyc­ker att man ska skol­u­ni­form, för att om vi skul­le ha uni­form så skul­le det stop­pa mob­bing och myc­ket mer på sko­lor här i Arvika.

Man kanske inte tyc­ker att man ska ha skol­u­ni­for­mer men om vi har det, så kom­mer det bli mer jäm­ställt bland ung­do­mar och barn i sam­häl­let i Arvi­ka. Det skul­le då visa vil­ken sko­la vi ele­ver går på och det skul­le fak­tiskt bli bätt­re inom skolorna. 

Det skul­le även kun­na stop­pa mer bråk mel­lan vård­nads­ha­va­re och barn. För att då så skul­le bar­nen och vård­nads­ha­va­re veta vad bar­nen skul­le ha på sig.

Ett sim­pelt exem­pel av skol­u­ni­for­mer är Har­ry Pot­ter-fil­mer­na. Då menar jag sko­lor­na som Hog­warts, då har husen (Gryf­fin­dor, Slytt­he­rin, Huff­le­puff, Raven­claw) oli­ka fär­ger för att visa vil­ket hus ele­ver­na tillhör.

Nej, jag menar inte att det är fär­ger­na som är gre­jen. Men det är ett enhet­ligt sätt att visa ett sam­man­hang mel­lan husen eller i det här fal­let sko­lor­na istäl­let för husen.

En sak som kanske inte alla vet är att ordet "uni­form" bety­der enhet­lig på engelska.

Jeh­lia, års­kurs 6