Debatt: Bekämpa inte lokalproducerat kött och mjölk

Nyheter och klipp

Det här är en insän­da­re. Åsik­ter och upp­fatt­ning­ar är skri­ben­ten eller skri­ben­ter­nas egna. Du kan läsa fler insän­da­re på insän­dar­si­dan. Du kan ock­så skic­ka in en egen insän­da­re eller skri­va en replik på den­na på sidan skriv insän­da­re.


Vi som var på tor­get i lör­dags 278 kun­de höra loka­la före­trä­da­re för par­ti­er­na Väns­ter­par­ti­et (V), Mil­jö­par­ti­et (MP) samt Libe­ra­ler­na (L) (något anmärk­nings­värt att Libe­ra­ler­na lokalt lie­rat sig med de två först­nämn­da i frå­gan) pro­pa­ge­ra för mins­kat eller helt upp­hö­ran­de av köt­tä­tan­de och mjölk­dric­kan­de! Det­ta av kli­mat och miljöskäl!

Arvika­par­ti­et står för en helt annat syn­sätt gäl­lan­de vår mat. Vi ser kon­sum­tion av lokalt pro­du­ce­rat kött och mjölk som något myc­ket kli­mats­mart och mil­jö­vän­ligt, något som skall upp­munt­ras och abso­lut inte bekäm­pas som des­sa tre par­ti­er tycks mena.

Våra loka­la bön­ders nöt­kre­a­tur bidrar med att hål­la vårt land­skap öppet och inbju­dan­de, de är helt nöd­vän­di­ga för fle­ra arter av väx­ter och insek­ters över­lev­nad. De betan­de mular­na ger oss det som kal­las "bio­lo­gisk mång­fald". Des­sa "grov­fo­derom­vand­la­re" omvand­lar gräs som män­ni­skan inte kan liv­nä­ra sig på till hög­vär­digt pro­te­in och alle­han­da and­ra nyt­tig­he­ter som män­ni­skan behö­ver. Grä­set bin­der kol när det väx­er och mot­ver­kar det som kal­lats "växt­hu­sef­fek­ten", även om det finns de (V) som över­gått till att kal­la det­ta för "kli­mat­nöd­lä­ge".

Att kli­mat­för­änd­ring­ar sker och att män­ni­skans fos­sil­be­ro­en­de behö­ver bry­tas är ett fak­tum och då kan ing­et livs­me­del vara bätt­re än det som är lokal­pro­du­ce­rat. Att utly­sa kli­mat­nöd­lä­ge i Arvi­ka är nog mer att betrak­ta som sym­bol­po­li­tik än att genom­fö­ra kon­kre­ta åtgärder.

Det verk­li­ga nöd­lä­get som är syn­ner­ligt all­var­ligt i vårt när­om­rå­de just nu och för lång tid fram­åt, är kri­get i Ukraina!

Sam­man­fatt­nings­vis kan vi allt­så kon­sta­te­ra att åtminsto­ne vis­sa av nämn­da par­ti­ers före­trä­da­re vill att våra barns mjölk till skoll­un­chen ska ersät­tas av vat­ten sam­ti­digt som pro­te­i­net som väx­an­de barn så väl behö­ver ska ser­ve­ras som "hokuspo­kus­mat" i form av ult­ra­pro­ces­sad mat (indust­ri­ell till­ver­kad mat) av vege­ta­riskt ursprung impor­te­rat från and­ra delar av värl­den. Soja är inte möj­ligt att odla inom den kli­mat­zon Arvi­ka befin­ner sig. Mjölk är ett utmärkt närings­rikt och all­si­digt livs­me­del som våra barn behö­ver, och ska abso­lut inte ersät­tas av vat­ten om Arvika­par­ti­et får något att säga till om efter valet.

Vi ska ha i åtan­ke att många av oss exi­ste­rar just på grund av mjölk! Många späd­barn (kanske dina för­fä­der) århund­ran­den till­ba­ka över­lev­de enkom av den orsa­ken; att de fick komjölk eller and­ra meje­ri­pro­duk­ter som späd­barn. På den tiden var en mjölk­ko den störs­ta rike­dom man kun­de ha och ofta skill­na­den mel­lan liv och död.

Vär­na vår loka­la livs­me­dels­pro­duk­tion och de loka­la bön­der­na – de är inga kli­mat­bo­var – de är klimathjältar!

Arvika­par­ti­et
L‑O Gävert
Eva-Lena Evstrand Anders­son
Wei­ne Dah­lén
Per-Anders Gävert

Svar direkt från Vänsterpartiet

Hej Arvika­par­tis­ter!

Mina reso­ne­mang utgår från IPCC-pane­lens åsik­ter om huruvi­da vi står inför en kli­mat­kris eller inte. De sva­rar utan tve­kan att vi står inför en kris och sto­ra pro­blem. Det hand­lar om hela värl­den och Arvi­ka är en del av värl­den. En devis kan vara tänk glo­balt, age­ra lokalt. Jag vet att sko­lor­na redan i dag tän­ker kli­mats­mart och ser­ve­rar vege­ta­risk mat men vi vill att mäng­den vege­ta­risk mat ska öka, allt för kli­ma­tets skull. 

Jag vet att det är kon­tro­ver­si­ellt att dis­ku­te­ra kött­kon­sum­tio­nen men de fles­ta exper­ter, från Livs­me­dels­ver­ket till World food pro­gram­me rekom­men­de­rar en avse­värd minsk­ning av inta­get av ani­ma­lis­ka pro­duk­ter för kli­ma­tet och häl­sans skull. Jag hop­pas att ni ock­så kan hål­la med om att det är vik­ti­ga aspek­ter. Om kött ska kon­su­me­ras hål­ler jag med er helt och hål­let att det ska vara när­pro­du­ce­rat. Jag gis­sar dock att den mat­pro­duk­tion som sker i när­om­rå­det kan ha svårt att räc­ka till för vår kon­sum­tion. Vid en kon­troll av de tjäns­ter som är upp­hand­la­de visa­de det sig att mjöl­ken som ser­ve­ras på för­sko­lor och sko­lor leve­re­ras genom Skå­ne­me­je­ri­et. Inte så värst lokalt. Jag vill påpe­ka att det­ta antag­li­gen är en pro­dukt av Lagen om offent­lig upp­hand­ling och inte ett utslag av kom­mu­nens ovil­ja att köpa loka­la pro­duk­ter. Men om ni menar all­var med att det ska ser­ve­ras lokalt pro­du­ce­rad mat kanske det är rim­ligt att tän­ka att mäng­den mås­te minskas. 

Det är inte rim­ligt att skri­va att den vege­ta­ris­ka maten är base­rad på bra­si­li­ansk soja. Det finns en mängd alter­na­ti­va balj­väx­ter som väx­er all­de­les utmärkt i Sve­ri­ge. Det hand­lar inte hel­ler om det ni kal­lar för "hokuspo­kus­mat" utan kan lik­väl som kött­pro­duk­ter lagas från grun­den på lokalt pro­du­ce­ra­de vege­ta­bi­li­er med mind­re kol­di­ox­id­ut­släpp. Inne­hål­let i en korv är väl inte något annat än hokuspo­kus hel­ler? Det är hel­ler inte ovan­ligt att djur i Sve­ri­ge får kraft­fo­der som kan inne­hål­la soja. Soja­od­ling­en i värl­den är pro­ble­ma­tisk men många län­der i söd­ra Euro­pa sat­sar nu på mer håll­bar soja­od­ling men det finns mer än soja. 

Mjöl­ken kan med för­del ersät­tas av hav­re­mjölk eller lik­nan­de pro­duk­ter med mind­re kli­mat­på­ver­kan. Vat­ten är annars ett väl­digt bra livs­me­del att dric­ka. Ni drar en histo­risk paral­lell som har en helt annan utgångs­punkt. I bör­jan av 1900-talet var Sve­ri­ge ett av väst­värl­dens fat­ti­gas­te län­der och många svalt. Så ser det  inte ut läng­re och där­med tor­de argu­men­tet om att vi inte skul­le exi­ste­ra utan det fal­ler lite. Det är bra att ha en histo­risk med­ve­ten­het och jag vill påpe­ka att det en kan lära sig av histo­ri­en är att ingen­ting är kon­stant, inte ens våra matvanor. 

Zara Hede­lin
Grupple­da­re Vänsterpartiet

Svar direkt från Liberalerna

Vid utfråg­ning­en på tor­get den 278 om hur par­ti­er­na vill bidra till ett håll­bart Arvi­ka sva­ra­de jag ja på frå­gan om vi Libe­ra­ler är för mind­re kött och mer vege­ta­riskt  på bor­det. Det gavs inte utrym­me att när­ma­re moti­ve­ra svaret.

Det kor­ta sva­ret på frå­gan om vi bör äta mind­re kött är tvek­löst ja! Bif­fen, bilen, bosta­den, bör­sen och buti­ken är någ­ra av de saker som bidrar till den annal­kan­de kli­mat­kri­sen. Vege­ta­risk mat belas­tar kli­ma­tet betyd­ligt mindre.

Ett läng­re svar kan vara det­ta: Det är du själv som ska bestäm­ma vad du äter, lik­som så myc­ket som möj­ligt i livet. Det­ta är grund­läg­gan­de i den Libe­ra­la ide­o­lo­gin: Du ska själv bestäm­ma hur du vill for­ma ditt liv, så länge det inte påver­kar and­ra nega­tivt. Och vi har gemen­samt ansvar att stöt­ta de som behö­ver detta.

Kli­mat­kri­sen är ett fak­tum och vi är långt ifrån att nå målen om 1,5 eller högst 2 gra­ders tem­pe­ra­turök­ning på jor­den, som vi åta­git oss. Vi Libe­ra­ler kän­ner ett ansvar för att infor­me­ra om det­ta, och med utgångs­punkt i veten­ska­pen före­slå lös­ning­ar och möj­lig­he­ter som leder mot målet. En sådan möj­lig­het är att äta mer vege­ta­riskt. Kött och mjölk ska vi inte slu­ta äta och dric­ka, men mins­ka ner på. Men det är du själv som bestämmer!

Själv­klart ska vi pro­du­ce­ra kött och mjölk­pro­duk­ter här i Värm­land! När­pro­du­ce­rat är så nära man kan kom­ma kli­mats­mart och mil­jö­vän­ligt när det gäl­ler kött och mjölk. "Närod­lat" är ock­så ett myc­ket kli­mats­mart vege­ta­riskt alter­na­tiv! Det vi ska mins­ka på är  impor­te­ra­de kött­pro­duk­ter, och även annan impor­te­rad mat. "Kort­rejst" mat säger norr­män­nen. Det är bra!

Gös­ta Frö­din (L)
Tvåa på kommunlistan

Svar direkt från Miljöpartiet

Hur Arvika­par­ti­et har lyc­kats få för sig att Mil­jö­par­ti­et vill för­bju­da köt­tä­tan­de och mjölk­dric­kan­de är svårt att för­stå, men vi vill tro att det hand­lar om ett miss­för­stånd sna­ra­re än ill­vil­ja. Mil­jö­par­ti­et hål­ler helt med om att kött­djur och and­ra betes­djur är vik­ti­ga för den bio­lo­gis­ka mång­fal­den såväl som för lokal­pro­du­ce­rad mat och Sve­ri­ges själv­hus­håll­ning. Pro­ble­met är dock att svens­kar äter sto­ra mäng­der kött, 80,1 kg om året per per­son. Betyd­ligt mer än vad svens­ka bön­der kan producera.

Mil­jö­par­ti­et vill se en mins­kad kött­kon­sum­tion till mer håll­ba­ra nivå­er, bland annat genom punkt­skatt på impor­te­rat så kal­lat ful­kött. Kött från djur som behand­lats med anti­bi­o­ti­ka i före­byg­gan­de syf­te och som har växt upp under vid­ri­ga för­hål­lan­den. Svens­ka bön­der hål­ler värl­dens högs­ta stan­dard i human djur­håll­ning, och det vill vi belö­na. Vi vill se kött- och mjölk­kon­sum­tion på sådan nivå att Sve­ri­ge blir själv­hus­hål­lan­de. Bäst för häl­san, bäst för bön­der­na, bäst för kli­mat och miljö.

Det­ta är hur Mil­jö­par­ti­et ser på frå­gan, och pre­cis vad som sades av vår repre­sen­tant Ute Atter­mey­er vid utfråg­ning­en 278. Vi hop­pas att vårt svar har kla­rat upp det hela för både insän­dar­skri­ben­ter­na och Arvi­ka­ma­ga­si­nets läsare.

Filip Pon­te­li­us – Ord­fö­ran­de, MP Arvi­ka
Ali­na Koltso­va – Grupple­da­re, MP Arvika