Över 600 elever sprang Minnebergsjoggen: "Oerhört nöjda"

Nyheter och klipp

Över 600 ele­ver på Min­ne­bergs­sko­lan i Arvi­ka sprang Min­ne­bergsjog­gen på fre­da­gen, något som mötts av myc­ket posi­ti­vi­tet och som man pla­ne­rar att göra igen näs­ta år.

- Vi var näs­tan uppe i 90 pro­cent av alla på hela sko­lan som del­tog, och det är vi oer­hört nöj­da med, säger idrotts­lä­ra­ren Camil­la Holgersson.

Idén till Min­ne­bergsjog­gen fick man från Kyr­ke­byjog­gen, berät­tar Camil­la Holgersson.

- Jag har job­bat på Kyr­ke­by­sko­lan i över 20 år och där hade vi något som het­te Kyr­ke­byjog­gen. Så när vi flyt­ta­de till Min­ne­berg tänk­te vi att vi tar med oss den tra­di­to­nen till den nya skolan.

Över 600 elever

Camil­la Hol­gers­son för­kla­rar att det är svårt att göra gemen­sam­ma akti­vi­te­ter med alla års­kur­ser på en så stor sko­la, så att göra någon­ting utom­hus pas­sar perfekt.

- Det var över 600 ele­ver som gick i mål, och sedan var det 20 lära­re som ock­så del­tog akti­vit. Vi var näs­tan uppe i 90 pro­cent av alla på hela sko­lan som del­tog, och det är vi oer­hört nöj­da med.

Man bör­ja­de kloc­kan 12 i stads­par­ken i Arvi­ka, där­ef­ter gick banan ut mot Sågud­den, Dot­te­vik och slut­li­gen Ing­estrand. Där­ef­ter vän­de banan till­ba­ka mot Stads­par­ken igen.

Min­ne­bergsjog­gen star­ta­de i Arvi­ka stads­park på fre­da­gen. FOTO: Remy Brändefalk.

Camil­la Hol­gers­son berät­tar att det var sprid­da sku­rar vad gäl­ler målgångarna.

- Han som vann var ute i 39 minu­ter, och de som tog god tid på sig var ute i två och en halv tim­me, säger hon.

"Mycket gnörking"

Hon berät­tar att ele­ver­na inte ver­ka­de så posi­ti­va innan loppet:

- Innan så hör­de vi att det var myc­ket gnör­king om att det var för långt, för job­bigt och "vi orkar inte". Men inte en enda kom­men­tar eller sur min var det vid målgången.

Hon fort­sät­ter:

- Jag tror att det var så många ele­ver som över­träf­fa­de sig själ­va den här dagen. Hur många ele­ver i hög­sta­di­e­ål­der har gått eller sprung­it 10 kilo­me­ter? Det är inte många. Och igår var det över 600. Och det är väl det som är lite vårt måt­to nu som lära­re, att vi mås­te upp­munt­ra ele­ver­na att röra sig mer, och ska­pa ett intres­se för att röra sig mer. Det är ju så att dagens undo­mar sit­ter ner mer och mer, fram­för TV:n och fram­för datorn. Och det är vårt jobb som vux­na, som lära­re, att erbju­da sko­le­le­ver­na den här typen av arrange­mang, så de får kän­na på det. För det gör de inte annars.

"Blir inspirerad att göra sådant här igen"

Camil­la Hol­gers­son är en av åtta idrotts­lä­ra­re på Min­ne­bergs­sko­lan som arran­ge­rar Min­ne­bergsjog­gen. Hon berät­tar att det varit oer­hört posi­tivt och att man vill göra det näs­ta år igen.

- Vi är posi­ti­va och vill gär­na fort­sät­ta med det här, även våra rek­to­rer, våra arbetskol­le­gor och de and­ra lärar­na har varit jät­te­po­si­ti­va. Och även om man läg­ger ner myc­ket jobb så blir man inspi­re­rad av att göra sådant här igen. När man får sånt här fint resultat.

- Det var någ­ra poj­kar som var fan­tas­tiskt duk­ti­ga löpa­re, det är hög klass på dem som spring­er i top­pen, säger hon.

Arrange­mang­et har mötts av myc­ket posi­ti­vi­tet. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.