Satsning på företagsklimatet i Arvika – ska vända trenden

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun gör fle­ra insat­ser för att utveck­la före­tagskli­ma­tet under 2022 och vän­da den nedåt­gå­en­de tren­den i företagsrankingen.

Det pla­ne­ras bland annat en närings­livs­dag, utbild­ning för kom­mu­nan­ställ­da och fler närings­livs­träf­far där kom­mun och före­ta­ga­re kan mötas.

Arvi­ka kom­mun har anställt ytter­li­ga­re en närings­livs­ut­veck­la­re för arbe­te med före­tagskli­ma­tet, samt kal­lat sam­man repre­sen­tan­ter i en refe­rens­grupp. Man har även bju­dit in till nät­verk­sträf­far med möj­lig­het att träf­fa tjäns­te­per­so­ner från oli­ka delar av kommunen.

Enligt närings­livs­ut­veck­la­re Jonas Anders­son, Arvi­ka kom­mun, är det bland annat Arvi­kas platsva­ru­mär­ke, närings­li­vets kom­pe­tens­för­sörj­nings­be­hov, indu­stri­lo­ka­ler och mark som upp­levs som de vik­ti­gas­te frågorna.

När det gäl­ler den nedåt­gå­en­de tren­den i Arvi­ka kom­mun har en majo­ri­tet av före­ta­gen i en enkät sva­rat att de haft kon­takt med kom­mu­nen i frå­gor som gäl­ler till­stånd och tillsyn.

- Vi tar resul­ta­tet på all­var och pla­ne­rar för fler insat­ser fram­åt. Under­sök­ning­en ger oss en inblick i var vi behö­ver sät­ta in åtgär­der och utveck­la vår verk­sam­het, säger biträ­dan­de kom­mun­di­rek­tör Anna Wik­strand, Arvi­ka kommun.