Rapport: Sverige alltmer ekonomiskt ojämlikt – allt fler har inte mat för dagen

Nyheter och klipp

En rap­port från Oxfam och Stads­mis­sio­nen som pub­li­ce­ra­des för­ra måna­den visar att mat­fat­tig­do­men ökar i Sve­ri­ge och eko­no­mi blir allt­mer orätt­vis. "Sve­ri­ge är inte det väl­färds­land som det utmå­lar sig för att vara", skri­ver Equal Stock­holm i ett press­med­de­lan­de.

Sve­ri­ge föll tio plat­ser i rank­ning­en av värl­dens eko­no­mis­ka ojäm­lik­het. Dess­utom visa­de Stads­mis­sio­nens "Fat­tig­doms­rap­port 2022" att de hjäl­per allt fler indi­vi­der som inte kan köpa mat. Sve­ri­ge ran­kas nu på 20:e plats i värl­den och sämst i Nor­den. En dra­ma­tisk ned­gång sedan 2017 då Sve­ri­ge top­pa­de listan.

Oxfam rang­ord­nar län­der på tre områ­den: väl­färd, skat­ter och arbets­ta­ga­res rättigheter. 

Sve­ri­ge lig­ger på 11:e plats när det gäl­ler väl­färd, 103:e plats när det gäl­ler skat­ter och sjät­te plats när det gäl­ler arbets­ta­ga­res rät­tig­he­ter, som alla mäts av Oxfam. Väl­fär­den bedöms i ter­mer av utbild­ning, häl­so­vård och soci­al trygg­het (inklu­si­ve pen­sio­ner), medan skat­ter­na mäts med hjälp av indi­ka­to­rer som inkomst­skatt, bolags­skatt, mer­vär­desskatt och skatteflykt.

"Sveriges skattepolitik ökar klyftorna när samhällen mår bra av att vara jämlika"

Stadsmissionens Fattigdomsrapport 2022: Sverige har "riktiga fattiga" 

Sve­ri­ge mäter inte den abso­lu­ta fat­tig­do­men utan den rela­ti­va fat­tig­do­men. För­u­tom att ge mat till per­so­ner som inte kan för­sör­ja sig själ­va och sin familj, ger Stads­mis­sion stöd till dem som har sto­ra behov. Sve­ri­ge tar dock inte hän­syn till abso­lut fat­tig­dom. Eftersom Sve­ri­ge endast tar hän­syn till rela­tiv fat­tig­dom fång­as inte de som befin­ner sig i all­var­lig fara upp, 

Stadsmissionen: Att vi behöver ge så mycket matbidrag i en välfärdsstat är uppseendeväckande

En av Stads­mis­sio­nens verk­sam­he­ter är att till­han­da­hål­la livs­me­dels­hjälp. Utveck­ling­en beror del­vis på att nya mål­grup­per som barn­fa­mil­jer och pen­sio­nä­rer har kom­mit till Stads­mis­sio­nen för att få livsmedelshjälp.

"Det hand­lar inte om att pri­o­ri­te­ra bort onö­di­ga saker utan att tving­as pri­o­ri­te­ra bland grund­läg­gan­de och nöd­vän­di­ga behov. Fram­för allt är det vux­na som ser till att bar­nen får vad de behö­ver och som inte äter sig mät­ta själ­va […] Matut­del­ning möter enbart de aku­ta beho­ven och är att se som en lind­ran­de insats. Mat som för­med­las via civil­sam­häl­let är ing­en håll­bar och lång­sik­tig stra­te­gi för att mins­ka matfattigdom.

Den­na upp­fatt­ning bekräf­ta­des indi­rekt av rege­ring­en i en rap­port till FN 2017 om Agen­da 2030 som skrev att vi sak­nar abso­lut fat­tig­dom i Sve­ri­ge. I en annan upp­följ­nings­rap­port som skrevs så sent som 2021 står det; "Sve­ri­ge har ett soci­alt grund­skydd för alla".

Stads­mis­sio­nen

62 % av Stads­mis­sio­nens resur­ser går till per­so­ner med lång­va­rigt soci­al­bi­drag, 10 % av kli­en­ter­na är ensam­stå­en­de. Livs­långt eko­no­miskt stöd under­grä­ver eko­no­min. Män­ni­skor som får soci­al­bi­drag men som avvi­sar det eller nekas det kal­las "de ohjälp­sam­ma". Stads­mis­sio­nen efter­ly­ser ett antal för­änd­ring­ar i poli­ti­ken från den nya rege­ring­ens sida. Det är osan­no­likt att den nya rege­ring­en kom­mer att föl­ja dem. Mode­ra­ter­na, ett kon­ser­va­tivt par­ti, har tidi­ga­re styrt i Sve­ri­ge och har resul­te­rat i bak­slag för sju­ka och arbetslösa.