Hemtjänstlokal inredd med återbrukade möbler: "Vi är en miljökommun"

Nyheter och klipp

Mil­jös­mart och kost­nads­ef­fek­tivt utan att tum­ma på triv­sel och kva­li­tet. 

När Arvi­ka kom­mun genom­för­de sitt förs­ta stör­re inköp av åter­bru­ka­de möb­ler blev resul­ta­tet över för­vän­tan och näs­ta pro­jekt är redan inplanerat. 

– Vi är en mil­jö­kom­mun, så visst ska vi tit­ta på åter­bruk i förs­ta hand, säger Kristin Norr­gård, pro­jekt­le­da­re och stabs­chef i Arvi­ka kommun.

Det var åter­bruk som gäll­de, när Styckå­sens nya hem­tjänst­lo­kal i kvar­te­ret Tur­bi­nen skul­le inre­das. Det är den förs­ta loka­len i kom­mu­nen som inreds med åter­bru­ka­de möbler.

- Vi har inrett en helt ny hem­tjänst­lo­kal, allt­så den plats där admi­nist­ra­tio­nen sit­ter och där med­ar­be­tar­na doku­men­te­rar sina arbets­da­gar och byter om. Här finns kon­tor, kon­fe­rens- och mötes­rum och rum för åter­hämt­ning, för­kla­rar Kristin Norr­gård, och fortsätter: 

- Mer­par­ten av möb­ler­na är beställ­da via en begag­nat­sajt. Det hand­lar om skriv­bord, arbets­sto­lar, belys­ning, för­va­rings­möb­ler, fåtöl­jer och dokumentationsplatser.

Billigare

Målet med det­ta är att få Arvi­ka kom­mun att vara en mer håll­bar kom­mun, med fokus på kli­mat och mil­jöfrå­gor. Att åter­bru­ka är helt rätt. Dess­utom har det spa­rat en hel del peng­ar. Vis­sa av möb­ler­na har bara kostat hälf­ten av vad de skul­le kostat som nya.

Både pri­vat­per­so­ner och före­tag har bör­jat med åter­bruk, det­ta med tan­ke på den kli­mat­kris vi befin­ner oss i. För kom­mu­ner och regi­o­ner regle­ras inkö­pen genom upp­hand­ling­ar, där Input inte­ri­ör är en av Arvi­ka kom­muns avtalspartners.

- De senas­te fem åren har vi sett ett ökat intres­se, fram­förallt bland stat­li­ga och kom­mu­na­la kun­der, för att hand­la åter­bruk. Där­för utveck­la­de vi Gre­e­ni­fi­ed, en cir­ku­lär e‑handel där kom­mu­nen via avtal kan hand­la begag­na­de möb­ler under ord­na­de och tryg­ga for­mer. Det är helt enkelt möb­ler som fun­nits i någon annan verk­sam­het tidi­ga­re, för­kla­rar Peter Ågren, plats­chef på Input inte­ri­ör i Karl­stad, som leve­re­rat möb­ler­na till Styckå­sens hem­tjänst­lo­kal. Han är ock­så nog­grann med att poäng­te­ra att åter­bruk inte alls behö­ver inne­bä­ra "lap­pat och lagat" eller "gam­malt och slitet". 

- Nej, det är ett föråld­rat syn­sätt. I Styckå­sens loka­ler kan du inte se att pro­duk­ter­na är begag­na­de. Allt är enhet­ligt, snyggt och pro­duk­ter­na hål­ler en hög stan­dard. Este­ti­ken är ing­et du behö­ver kom­pro­mis­sa med idag om du väl­jer återbruk.

Kristin Norr­gård hål­ler med:

- Loka­ler­na blev jät­te­fi­na och när vi kun­de hål­la nere pri­ser­na fick vi ock­så möj­lig­het att tes­ta pro­duk­ter som vi annars inte hade haft råd med. Som en pod, en avskär­mad stå­ar­bets­plats med lju­dab­sor­ben­ter som pas­sar i en öppen plan­lös­ning. Den har bli­vit många av med­ar­be­tar­nas favo­rit­plats, säger hon.

- Näs­ta åter­bruks­pro­jekt är redan påbör­jat. Åter­i­gen hand­lar det om en grupplo­kal inom hem­tjäns­ten där vi ska för­sö­ka hand­la åter­bru­kad inred­ning i så stor utsträck­ning som möjligt.