Åmotforsföretagare finalist i regionfinal för "Entrepreneur Of The Year"

Nyheter och klipp

I regi­on­fi­na­len av EY Ent­re­pre­neur of The Year är nu Åmot­fors­fö­re­ta­ga­ren Kari Anders­son en av fina­lis­ter­na i regi­on Sve­a­land.

Såg­ver­ket AB Hil­mer Anders­son star­ta­des av Hil­mer Anders­son på 1920-talet. Det fort­sät­ter nu dri­vas av fjär­de gene­ra­tio­nen famil­je­fö­re­ta­ga­re av Kari Anders­son till­sam­mans med två sys­kon, med ett djupt enga­ge­mang för skog och bygd.

– Det är vik­tigt att vara med i den grö­na omställ­ning­en mot ett mer håll­bart sam­häl­le, anser Kari Andersson.

På såg­ver­ket tas så myc­ket som möj­ligt av råva­ran om hand, genom att spill från pro­duk­tio­nen används i nya områ­den. Till exem­pel skic­kas cel­lu­losa­flis vida­re till pap­pers­bru­ken i när­he­ten och kut­ter­spån från hyv­ling går till en pro­du­cent av stall­strö för häs­tar. Till och med röt­ter­na från trä­den används och blir till biobräns­le, och flis­an­lägg­ning­en på såg­ver­ket pro­du­ce­rar värme. 

På anlägg­ning­en i Åmot­fors finns även ett måle­ri, ett impreg­ne­rings­verk och pro­duk­tion av råspont­luc­kor, vil­ket sär­skil­jer AB Hil­mer Anders­son från många and­ra sågverk.

Fyra kategorier

Vin­nar­na bland före­ta­ga­re från Sve­a­land kom­mer koras i fyra oli­ka kate­go­ri­er:
Årets kvinn­li­ga stjärn­skott, Årets man­li­ga stjärn­skott, Bäs­ta inter­na­tio­nel­la till­växt, samt huvud­pri­set EY Ent­re­pre­neur of The Year.

Vin­nar­na i de fyra kate­go­ri­er­na går sedan vida­re till den natio­nel­la fina­len i Stock­holms Stads­hus den 9 feb­ru­a­ri 2023. Vin­nar­na i regi­on Sve­a­land utses av en extern obe­ro­en­de jury som består av jury­ord­fö­ran­de Lin­da Take, vd Meri­con AB, Pau­li­ne Grind­vall, grun­da­re My Per­fect Day, Gerald Eng­ström, grun­da­re Sys­te­mAir AB, Anders Wall, vd, Dor­my Golf samt regi­onvin­na­re 2020 och Mår­ten Åke­son, grun­da­re och VD Pro­te­in­bo­la­get AB.

- En av årets höjd­punk­ter är när vi kör i gång Sve­a­lands jury­ar­be­te för EY Ent­re­pre­neur Of The Year. Jag och mina kol­le­gor i juryn är impo­ne­ra­de av ener­gin hos ent­re­pre­nö­rer­na och det blir en utma­ning att utse vin­nar­na i de fyra kate­go­ri­er­na, säger jury­ord­fö­ran­de Lin­da Take.

De ent­re­pre­nö­rer som täv­lar är:

Tis­dag 29 novem­ber pre­sen­te­ras vinnaren.