Åmotforsföretagaren Kari Andersson utsedd till Svealands främsta entreprenör – går till final

Nyheter och klipp

Som fjär­de gene­ra­tio­nen famil­je­fö­re­ta­ga­re av såg­ver­ket AB Hil­mer Anders­son mot­tog Kari Anders­son utmär­kel­sen som Sve­a­lands främs­ta ent­re­pre­nör under tisdagen.

Kari Anders­son fick mot­ta det äro­fyll­da pri­set "EY Ent­re­pre­neur Of The Year 2022" vid regi­on­fi­na­len på tis­da­gen den 29 novem­ber. Under kväl­len dela­des fle­ra pri­ser ut. Oskar Ståhl­berg och Linus Karls­son, Dalar­nas Tak­mon­tage, tog hem pri­set som "Årets man­li­ga stjärn­skott" och Sop­hie Wil­helms­son, Equa­li­ty Line fick pri­set "Årets kvinn­li­ga stjärn­skott". Pri­set för "Bäs­ta inter­na­tio­nel­la till­växt" dela­des ut till Moham­med Hadad, CDE.

Sve­a­land var sist bland hös­tens regi­on­fi­na­ler och att utnäm­na de främs­ta ent­re­pre­nö­rer­na. Kari Anders­son mot­tog utmär­kel­sen och hon är VD för det näs­tan 100 år gam­la såg­ver­ket AB Hil­mer Anders­son. Det var hen­nes gam­mel­far­far som star­ta­de bola­get och idag dri­ver hon det till­sam­mans med två sys­kon. Hon fort­sät­ter sin gam­mel­far­fars inten­tio­ner att vär­na om både skog och bygd. Kari hål­ler fokus på håll­bar­het genom sam­ar­be­ten mel­lan såg­ver­ket och and­ra loka­la verk­sam­he­ter för åter­an­vänd­ning och där­med mins­kat spill för pro­duk­tio­nen. På anlägg­ning­en i Åmot­fors finns även ett måle­ri, ett impreg­ne­rings­verk och pro­duk­tion av råspont­luc­kor, vil­ket sär­skil­jer Hil­mer Anders­son från många and­ra sågverk.

– Vil­ken avslut­ning vi fick på hös­tens regi­on­fi­na­ler när det änt­li­gen var dags för oss i Sve­a­land att hyl­la våra ent­re­pre­nö­rer. Jag är impo­ne­rad av alla vin­nar­na och vil­ken driv­kraft de har. Kari Anders­son har tagit det värm­länds­ka såg­ver­ket till nya höj­der och jag öns­kar hen­ne stort lyc­ka till i den natio­nel­la fina­len i feb­ru­a­ri, säger Marie Olan­der, ansva­rig för EY Ent­re­pre­neur Of The Year i regi­on Svealand.

Den obe­ro­en­de jury som kora­de vin­nar­na i regi­on Sve­a­land led­des av jury­ord­fö­ran­de Lin­da Take, vd Meri­con AB, Anders Wall, vd Dor­my Golf samt regi­onvin­na­re 2020, och Mår­ten Åke­son, grun­da­re och vd Pro­te­in­bo­la­get AB.

Juryns moti­ve­ring löd:
Att både för­val­ta ett fle­ra gene­ra­tio­ner gam­malt arv och sam­ti­digt vara nyska­pan­de, är natur­ligt­vis en utma­ning. Och för den som inte ser sko­gen för alla träd är det nog i det när­mas­te omöj­ligt. Men så finns det de som vågar bry­ta nor­mer och tän­ka i nya banor, utan att läm­na den ursprung­li­ga affärsidén, men med pro­duk­ter som påfal­lan­de ofta läm­nar lan­det. Som med modi­ga idéer lot­sar famil­je­fö­re­ta­get in i en fort­satt ljus fram­tid där det tryg­ga ledar­ska­pet är direkt kopp­lat till med­ar­be­tar­nas enga­ge­ment och lagan­da. En lokal och glo­bal framgångssaga

Entreprenörer från Falun, Hammarö och Västerås mottog också utmärkelser

Under kväl­len på Eli­te Stads­ho­tel­let i Karl­stad dela­des det även ut pris till Falu­nent­re­pre­nö­rer­na Oskar Ståhl­berg och Linus Karls­son, Dalar­nas Tak­mon­tage AB för "Årets man­li­ga stjärn­skott", till Ham­marö­bon Sop­hie Wil­helms­son, Equa­li­ty Line AB för "Årets kvinn­li­ga stjärn­skott" och pris för "Bäs­ta inter­na­tio­nel­la till­växt" gick till Moham­med Hadad, Com­mis­sio­ning Design Engi­ne­e­ring Swe­den AB (CDE) från Väs­terås. Samt­li­ga vin­na­re går vida­re till den natio­nel­la fina­len i Stock­holms stads­hus den 9 feb­ru­a­ri 2023.

Läs mer här om fina­lis­ter­na i regi­on Svealand.

Läs också: