Så deltar du i Arvikamagasinets fototävling

Nyheter och klipp

Från förs­ta decem­ber (1/12) till 22 decem­ber (22/12) arran­ge­rar Arvi­ka­ma­ga­si­nets en foto­täv­ling med jul­te­ma. På julaf­ton, den 24 decem­ber, pub­li­ce­rar vi ett urval av alla bil­der. Första­pri­set är boken "Popcorn­bo­ken – det är lätt att pop­pa popcorn" som skri­vits av Bru­no Lind­berg, VD på WePo­PoP, som spons­rar tävlingen.

Regler

Det är fritt att skic­ka in så många bil­der som man vill, så länge man skic­kar in de mel­lan 1 och 22 decem­ber. Bil­der­na ska helst vara tag­na i Arvika/Värmland men det går bra med bil­der från and­ra plat­ser ock­så på temat jul. Bil­der­na ska vara nya (från i år).

Bil­der­na mej­las till redaktion@arvikamagasinet.se och för att ett bidrag ska vara gil­tigt ska föl­jan­de infor­ma­tion fin­nas med i mejlet:

  • Foto­gra­fens namn
  • Var någon­stans bilden/bilderna tagits
  • Kort beskriv­ning av vad bilden/bilderna föreställer.
  • Tele­fon­num­mer (för att kun­na kon­tak­ta vinnaren)

OBS: Det är vik­tigt att even­tu­el­la per­so­ner som foto­gra­fe­ras sam­tyc­ker till att du skic­kar in bil­den innan du gör det.

Vinnaren

Den 24 decem­ber pub­li­ce­rar vi ett urval av bil­der­na som skic­kats in (kom ihåg att sam­ma per­son kan skic­ka in fle­ra bil­der). Vi kom­mer ock­så att utse en vin­na­re bland bil­der­na. Pri­set till vin­na­ren är boken "Popcorn­bo­ken – det är lätt att pop­pa popcorn" av Bru­no Lindberg.

Täv­ling­en spons­ras av WePo­PoP.

"Popcornboken - det är lätt att poppa popcorn" är första priset i Arvikamagasinets fototävling med tema jul.
"Popcorn­bo­ken – det är lätt att pop­pa popcorn" är första­pri­set i Arvi­ka­ma­ga­si­nets foto­täv­ling med tema jul.

Vid frå­gor eller fun­de­ring­ar, mej­la sakeus.berg@arvikamagasinet.se