Så många svenskar spelar om pengar på internet

Nyheter och klipp

Spel­mark­na­den i Sve­ri­ge omsät­ter mil­jar­der kro­nor var­je år. En stor del av det­ta kom­mer från onli­ne­spel. Men hur många svens­kar spe­lar egent­li­gen på nätet och var­för är det popu­lärt med just casi­no och bet­tingsidor online?

En nyli­gen genom­förd stu­die från Spe­l­in­spek­tio­nen visar att näs­tan var tred­je svensk spe­lar om peng­ar onli­ne minst en gång i kvar­ta­let. En av fyra spe­lar minst en gång i måna­den eller ofta­re. Onli­ne­spe­lan­det står idag för en klar majo­ri­tet av allt spel om peng­ar i Sve­ri­ge. På nätet är det casi­no och bet­tingsidor, med spel på oli­ka spor­ter, som domi­ne­rar som spelformer.

Digitalisering av casinon

Ett nätca­si­no är ett inter­net­ba­se­rat casi­no, allt­så en webb­plats där det går att spe­la alla klas­sis­ka casi­no­spel som slots, black­jack och rou­lett. Till skill­nad från ett land­ba­se­rat casi­no går det att spe­la på språng eller hem­i­från, via mobi­len, surf­plat­tan eller datorn. I Sve­ri­ge finns idag endast tre fysis­ka casi­non, beläg­na i Göte­borg, Stock­holm samt Malmö.

Anta­let casi­non onli­ne ökar dock sta­digt, lik­som sidor som goplay.se där man hit­tar topp­lis­tor, gui­der och annan infor­ma­tion om casi­no. Det ökan­de utbu­det är ett tec­ken på att efter­frå­gan är fort­satt hög från spe­lar­na, som vill ha digi­tal under­håll­ning snabbt och enkelt. Omsätt­ning­en på spel­mark­na­den speg­lar ock­så det­ta feno­men, då resul­ta­tet för 2021 blev 5 pro­cent hög­re omsätt­ning än året innan.

Spel med en ny dimension

Digi­ta­li­se­ring­en har inne­bu­rit fle­ra möj­lig­he­ter för både spe­lar­na och spel­bo­la­gen. Inte minst är live casi­no ett sätt att adde­ra en ny dimen­sion till spe­lan­det. Med den här spel­for­men föl­jer man en dea­ler i en stu­dio, som skö­ter spel­bor­det likt det som sker på ett rik­tigt casi­no och inte­ra­ge­rar med spe­lar­na genom mik­ro­fon och kamera. 

Käns­lan av att befin­na sig på ett casi­no blir mer påtag­lig, vil­ket har gjort live casi­no till en av de mest popu­lä­ra spel­pro­duk­ter­na de senas­te åren. Med allt fler som spe­lar onli­ne har spel­mark­na­den även bli­vit mer attrak­tiv för nya före­tag och kon­kur­ren­sen i bran­schen har inten­si­fi­e­rats, vil­ket har resul­te­rat i bätt­re pro­duk­ter och tjäns­ter för spelarna.

Positiva och negativa följder

Spel­ut­veck­la­re job­bar stän­digt med att för­bätt­ra upp­le­vel­sen, genom aspek­ter som snyg­ga­re gra­fik, snab­ba­re ladd­nings­ti­der och en bätt­re använ­dar­vän­lig­het på saj­ter­na. Sam­ti­digt ökar ris­ken för spel­be­ro­en­de när allt fler dras till spel om peng­ar onli­ne. En rap­port från Spe­l­in­spek­tion visar att 17 pro­cent av de som spe­lar om peng­ar haft pro­blem med sitt spe­lan­de under det senas­te året. 13 pro­cent har fått kri­tik för sitt spelande.

För att mot­ver­ka pro­blem med spel­be­ro­en­de och ‑miss­bruk arbe­tar myn­dig­he­ten Spe­l­in­spek­tio­nen med att före­byg­ga och hjäl­pa män­ni­skor. Myn­dig­he­ten stäl­ler även fle­ra krav på bola­gen som har en svensk spel­li­cens. Om des­sa krav inte upp­fylls ris­ke­rar före­ta­gen sank­tions­av­gif­ter. Bland annat mås­te var­je casi­no och bet­tingsi­da ge spe­lar­na till­gång till funk­tio­nen Spel­pa­us. Där går det att stänga av sig från allt spel om peng­ar hos svens­ka spel­bo­lag under en månad eller längre.

Över 80 000 använder Spelpaus

I dags­lä­get har över 81 000 per­so­ner en aktiv avstäng­ning från spe­lan­det. Tack vare Ban­kID går det att påbör­ja pau­sen på bara någ­ra sekun­der, och sedan går beslu­tet inte att ång­ra för­rän tiden har löpt ut. Spe­lar­na är där­med bloc­ke­ra­de från samt­li­ga sidor som har en licens från Spe­l­in­spek­tio­nen och kan bland annat inte spe­la på casi­no, bet­ting eller trav.

Medan det å ena sidan finns en ökan­de kän­ne­dom om Spel­pa­us, så väl­jer å and­ra sidan vis­sa att spe­la hos utländs­ka spel­bo­lag. Des­sa föl­jer inte det svens­ka regel­ver­ket och där­med ingår de inte hel­ler i syste­met för självav­stäng­ning. Det­ta kan inne­bä­ra en ökad risk för per­so­ner med spel­be­ro­en­de som använt sig av Spel­pa­us. Spe­la­re som väl­jer des­sa casi­non och spel­si­dor utan en svensk licens upp­ger att de främs­ta anled­ning­ar­na är bonu­ser­bju­dan­den samt and­ra odds- och vinst­möj­lig­he­ter. Vis­sa upp­ger att de valt utländs­ka casi­non på grund av de stängt av sig på Spelpaus.

Nära 9 av 10 har spelat hemifrån

Sta­tistik från Swelogs och Folk­hälso­myn­dig­he­ten visar att 56 pro­cent av befolk­ning­en 16–84 år har spe­lat om peng­ar det senas­te året. Vida­re visar siff­ror från Spe­l­in­spek­tio­nen att 86 pro­cent av de som spe­lar gör det hem­i­från, allt­så via till exem­pel smartp­ho­ne eller lap­top. Det­ta inne­bär att anta­let svens­kar som spe­lar om peng­ar onli­ne med störs­ta san­no­lik­het skul­le kun­na vara sju­siff­rigt – över en mil­jon per­so­ner och kanske till och med fle­ra miljoner.

Därför håller sig online casinon populära

Svens­kar har spe­lat i århund­ra­den, men när nätca­si­non gjor­de intåg sam­ti­digt som inter­net blev stan­dard i svens­ka hus­håll så för­änd­ra­des bran­schen. Idag är onli­ne­spel om peng­ar betyd­ligt van­li­ga­re än spel i fysisk form, och anled­ning­ar­na är flera.

  • Casi­non onli­ne har ett brett utbud av vari­e­ran­de spel, inklu­si­ve slots, bords­spel och live casi­no. Med så många spel till­gäng­li­ga blir spe­lar­na säl­lan uttrå­ka­de. Spel­bo­la­gen job­bar aktivt för att enga­ge­ra alla mål­grup­per, till exem­pel genom att ska­pa spel med teman från sport­värl­den, fil­mer eller tv-serier.
  • Spe­la­re kan få till­gång till sina favo­rit­spel var som helst i värl­den, så länge de har en inter­netupp­kopp­ling via wifi eller 4G. Den­na bekväm­lig­het är en stor drag­nings­kraft för många spelare.
  • Nätca­si­non erbju­der bonu­sar och and­ra inci­ta­ment. Vis­sa casi­non erbju­der till exem­pel free spins eller insätt­nings­bonu­sar. Des­sa bonu­sar loc­kar nya spe­la­re och hål­ler befint­li­ga spe­la­re engagerade.
  • För det fjär­de erbju­der nätca­si­non ofta bätt­re odds och gynn­sam­ma­re utbe­tal­ning­ar än tra­di­tio­nel­la land­ba­se­ra­de casi­non. Det­ta är ytter­li­ga­re en anled­ning till att män­ni­skor före­drar att spe­la online.

Slut­li­gen går det även att argu­men­te­ra att nätca­si­non idag hål­ler hög säker­het. De regle­ras av obe­ro­en­de myn­dig­he­ten Spe­l­in­spek­tio­nen, vil­ket gör att spe­lar­na skyd­das från bedrägerier.