Olycka – två bilar krockade i Eda

Nyheter och klipp

En tra­fi­ko­lyc­ka inträf­fa­de på väg 631 mel­lan Nol­by­brå­ten och Köla, i Eda kom­mun, på tisdagseftermiddagen.

Enligt Tra­fik­ver­ket har olyc­kan stor påver­kan på tra­fi­ken. Enligt ini­ti­a­la upp­gif­ter är en bil i diket, och det råder begrän­sad fram­kom­lig­het på platsen.

Det ska hand­la om en tra­fi­ko­lyc­ka med fle­ra for­don, enligt Tra­fik­ver­ket. Rädd­ningsjtänst är på plats.

Två per­son­bi­lar ska ha kroc­kat strax norr om Grytt­ved, enligt Poli­sen. Tre per­so­ner ska ha befun­nit sig i bilar­na men det finns inga upp­gif­ter om något ska­de­lä­ge. En pols­pa­trull fanns på plats för att diri­ge­ra tra­fi­ken. Tra­fi­kan­ter upp­ma­na­des att köra för­sik­tigt och ta det lugnt vid olycks­plat­sen för att per­so­nal ska kun­na arbe­ta tryggt och säkert.