Missfärgat vatten i Arvika på grund av större läcka

Nyheter och klipp

Det kan kom­ma miss­fär­gat brunt vat­ten i kra­nen för boen­de i vis­sa områ­den i Arvi­ka, det­ta på grund av en läc­ka i en stör­re led­ning. Vat­tenläc­kan är lagad men det kan ta tid innan miss­färg­ning­en försvinner.

Miss­färg­ning­en beror på rostav­lag­ring­ar, men vatt­net är inte far­ligt att använda.

Und­vik om det är möj­ligt att använ­da vatt­net, så att vatt­net i de gröv­re led­ning­ar­na kan sta­bi­li­se­ra sig. Då kan rostav­lag­ring­ar­na sjun­ka till bot­ten istäl­let för att kom­ma ut i mind­re ledningar.

Om du har råkat ha tvätt­ma­ski­nen igång med vit­tvätt och fått den miss­fär­gad, kan du låta den lig­ga i blöt tills du har möj­lig­het att tvät­ta om den i rent vatten.