Liberalerna föreslår spetsutbildningar på skolor i Arvika: "Både för gymnasiet och högstadiet"

Nyheter och klipp

Anton Sjö­stedt, ord­fö­ran­de i Libe­ra­ler­na i Arvi­ka har läm­nat in en motion om spets­ut­bild­ning­ar till näs­ta sam­man­trä­de med kom­mun­full­mäk­ti­ge. I motio­nen föreslås att Arvi­ka kom­mun ska ansö­ka om att star­ta spets­ut­bild­ning­ar både på hög­sta­di­et och på gymnasiet

Enligt för­tyd­li­gan­det av skol­la­gen år 2010, ska de ele­ver som lätt når de betygskri­te­ri­er som krävs, få led­ning och sti­mu­lans för att kun­na nå läng­re i sin kunskapsutveckling.

Stimulans

"De sär­skilt begå­va­de ele­ver­na mår bra av att få sto­ra utma­ning­ar uti­från sina styr­kor. Det är inte all­tid lätt att upp­märk­sam­ma en sär­skilt begå­vad elev eftersom det hän­der att de under­pre­ste­rar i sko­lan, för att pas­sa in eller för att de har tap­pat lus­ten att lära" skri­ver Anton Sjö­stedt (L) i motio­nen, och fortsätter:

"Att vis­sa ele­ver både behö­ver och kan gå före and­ra bor­de vara lika själv­klart som att vis­sa ele­ver behö­ver mer tid och stöd för att lyc­kas. Alla ele­ver ska ha rätt att sti­mu­le­ras i sko­lan, oav­sett vil­ken nivå de bör­jar ifrån. En lik­vär­dig sko­la som sät­ter kun­skap i förs­ta rum mås­te även vara rustad för att han­te­ra, sti­mu­le­ra och under­vi­sa ele­ver med hög aka­de­misk för­må­ga. På sam­ma sätt som gol­vet mås­te höjas, så mås­te taket krossas". 

"Jag är öppen för de flesta spetsutbildningar"

I motio­nen skri­ver Sjö­stedt att en spets­ut­bild­ning i hög­sta­di­et ger ele­ven en sär­skild för­djup­ning och bredd­ning inom ett eller fle­ra ämnen som utbild­ning­en är inrik­tad mot. 

"Ele­ver­na kan läsa en eller fle­ra gym­na­si­e­kur­ser och få betyg, men föl­jer i övrigt den ordi­na­rie under­vis­ning­en. En spets­ut­bild­ning i gym­na­sie­sko­lan ger ele­ven en bredd och en för­djup­ning inom gym­na­sie­sko­lans kur­ser och möj­lig­he­ten att läsa hög­sko­le­kur­ser. Utbild­ning­ar­na är riks­re­kry­te­ran­de och alla i hela lan­det kan söka till dem".

- Jag är öppen för de fles­ta spets­ut­bild­ning­ar som omnämns i dags­lä­get på Skol­ver­kets hem­si­da, både för gym­na­si­et och hög­sta­di­et, och så snart det är möj­ligt att star­ta des­sa, berät­tar Anton Sjö­stedt för Arvikamagasinet.

Rege­ring­en sat­sar 75 mil­jo­ner på sär­skilt begå­va­de ele­ver och vill göra spets­ut­bild­ning­ar i grund­sko­la och gym­na­sie­sko­la per­ma­nen­ta. För år 2023 avsät­ter rege­ring­en 25 mil­jo­ner kro­nor. År 2024 kom­mer rege­ring­en sat­sa ytter­li­ga­re 50 mil­jo­ner kro­nor för att sti­mu­le­ra till­komst och kva­li­tet i spets­ut­bild­ning­ar i grund­sko­lan och gym­na­si­et. I motio­nen till kom­mun­full­mäk­ti­ge skri­ver Sjö­stedt att "Libe­ra­ler­na i Arvi­ka anser att Arvi­ka kom­mun bör vara en del av detta".