Svenska casinon får hjälp i kampen mot utländska – Spelinspektionen fortsätter

Nyheter och klipp

Sedan omre­gle­ring­en av den svens­ka spel­mark­na­den inför 2019 har det införts en rad oli­ka upp­da­te­ring av den svens­ka spel­lag som råder. Det över­gri­pan­de syf­tet hand­lar om att ska­pa en mer sund och säker spel­mark­nad, där inte minst myn­dig­he­ten Spe­l­in­spek­tio­nen har en tung roll när det gäl­ler kon­troll. Inför det and­ra halv­å­ret 2023 kom­mer ock­så casi­non och spel­bo­lag med svensk licens att få ytter­li­ga­re hjälp i kam­pen mot utländs­ka kon­kur­ren­ter, eftersom det införs ett krav på till­stånd för spelprogramvara. 

Den svens­ka spel­la­gen har som sin vik­ti­gas­te bestånds­del det licens­sy­stem som avkrä­ver alla ope­ra­tö­rer som vill vara en del av den svens­ka spel­mark­na­den en spel­li­cens från Spe­l­in­spek­tio­nen. Fas­ter­ca­si­nos har listat många av des­sa casi­non, som både har ansökt om och bevil­jats en sådan licens. 

Som kon­su­ment kan man vara trygg med att des­sa ope­ra­tö­rer föl­jer reg­ler och lagar som finns på den svens­ka spel­mark­na­den, och som finns till med anled­ning att skyd­da just kon­su­men­ter­na. Det ska ska­pas sun­da och säk­ra vill­kor för spelarna. 

Men vad man har sett på sena­re år är att kon­kur­ren­sen från utländs­ka casi­ni­on har bli­vit tuff att han­te­ra för nätca­si­non och spel­bo­lag med licens i Sve­ri­ge. Som svensk spe­la­re är det fullt legalt att spe­la även hos utländs­ka ope­ra­tö­rer, men skill­na­den är att des­sa ope­ra­tö­rer inte behö­ver för­hål­la sig till den svens­ka spel­la­gen. I prak­ti­ken inne­bär det att pro­duk­ten ofta är bätt­re, eftersom ope­ra­tö­rer­na inte behö­ver göra någ­ra stör­re anpass­ning­ar eller inskränk­ning­ar i sin egen produkt. 

Å and­ra sidan har det ock­så ska­pats osun­da kon­kur­rens­vill­kor, där svensk­li­cen­si­e­ra­de ope­ra­tö­rer inte har chans att mäta sig med utländs­ka ope­ra­tö­rer. Det finns en stör­re trygg­het och säker­het att som kon­su­ment att spe­la på den svens­ka spel­mark­na­den, men många loc­kas ändå att spe­la hos utländs­ka ope­ra­tö­rer eftersom pro­duk­ter­na kan te sig mer lockande. 

Det­ta är något som Spe­l­in­spek­tio­nen har tagit fas­ta på och nu har den svens­ka Riks­da­gen rös­tat ige­nom en ny skärp­ning av spel­la­gen som är till för att hjäl­pa de svensk­li­cen­si­e­ra­de aktö­rer­na i den stän­di­ga kam­pen mot utländsk kon­kur­rens. Enligt det poli­tis­ka sty­ret i Sve­ri­ge är det vik­tigt att till­han­da­hål­la den hjäl­pen, eftersom ris­ken annars är att spe­lan­det hos utländs­ka aktö­rer bara ökar. Då har Spe­l­in­spek­tio­nen ing­en möj­lig­het till insyn och kon­su­men­ter­na har inte alls sam­ma skydd som på den svens­ka spelmarknaden. 

Tillstånd för spelprogramvara införs den 1 juli 2023 

Under det and­ra halv­å­ret 2023 kom­mer det att infö­ras ett nytt till­stånd för spel­pro­gram­va­ra inom ramar­na för spel­la­gen i Sve­ri­ge. Det inne­bär i prak­ti­ken att före­tag som syss­lar med till­verk­ning, till­han­da­hål­lan­de, instal­la­tion eller änd­ring­ar av spel­pro­gram­va­ra på den svens­ka spel­mark­na­den mås­te ha ett till­stånd för att få göra det. Det gäl­ler både spel­pro­gram­va­ra kopp­lad till vad­håll­ning onli­ne och så kal­lat kom­mer­si­ellt onli­ne­spel, även känt som casinospel. 

Redan den 1 mars 2023 kan des­sa före­tag ansö­ka om det­ta till­stånd, som det ställs krav om först den 1 juli 2023. Det kos­tar 120 000 kro­nor att ansö­ka om ett sådant till­stånd. Det må vara spel­ut­veck­lar­fö­re­ta­gen, de som utveck­lar spel­pro­gram­va­ran, som beläggs med till­ståndskra­vet, men det är fort­fa­ran­de licen­sin­ne­ha­var­na som har kra­vet på sig att se till att de inte sam­ar­be­tar med olov­li­ga aktörer. 

Med and­ra ord är det alla nätca­si­non och spel­bo­lag med licens i Sve­ri­ge som mås­te säker­stäl­la att deras spel­pro­gram­va­ror inte har kopp­ling­ar till före­tag som sak­nar till­stån­det för spel­pro­gram­va­ra i Sverige. 

Det finns en mot­sva­rig­het till det­ta system även i Stor­bri­tan­ni­en och där heter till­stån­det Gam­bling Soft­wa­re Licen­se. Med and­ra ord är det något som många licens­ha­va­re och spel­ut­veck­lings­fö­re­tag kän­ner till sedan tidi­ga­re. Det är ock­så något som man kan göra anpass­ning­ar uti­från, eftersom man har lyc­kats göra det på den brit­tis­ka mark­na­den. Många ope­ra­tö­rer på den svens­ka spel­mark­na­den är akti­va även på and­ra spel­mark­na­der än den svenska. 

För­hopp­ning­en från Spe­l­in­spek­tio­nens och Riks­da­gens sida är att få till en kana­li­se­ring, som ska göra det svå­ra­re för ose­ri­ö­sa aktö­rer att ta sig in på den svens­ka spel­mark­na­daen och till­han­da­hål­la spel som beteck­nas som olovligt. 

Där­e­mot har man inte valt att defi­ni­e­ra exakt vad som menas med spel­pro­gram­va­ra, men det syf­tar till pro­gram­va­ra som används för spel om peng­ar. Genom att inte defi­ni­e­ra det när­ma­re än så und­vi­ker man att ska­pa kryp­hål som kan utnytt­jas av ose­ri­ö­sa aktö­rer på det som är en för­än­der­lig marknad.