Robin Dahlén kräver byte av domstol: "Tappat förtroendet"

Nyheter och klipp

En av brö­der­na i Kevin-fal­let, Robin Dah­lén krä­ver nu byte av dom­stol för han­te­ring­en av ska­de­stånds­pro­ces­sen mot Arvi­ka kom­mun.

Det var i augusti 2022 som Robin Dah­lén till­sam­mans med sin advo­kat Ste­fan Lilie­bäck med­de­la­de att han stäm­mer Arvi­ka kom­mun på 2 985 000 kro­nor för han­te­ring­en av honom i sam­band med att han och hans bror peka­des ut som skyl­di­ga till 4‑årige Kevins död 1998.

- Robin Dah­lén har helt tap­pat för­tro­en­det för opar­tisk­he­ten hos alla doma­re på Värm­lands tings­rätt och vill att alla doma­re ska betrak­tas som jävi­ga i målet, skri­ver Ste­fan Lil­je­bäck, Robins advo­kat i ett doku­ment till tingsrätten.

- Jag är beredd att ta ris­ker­na om det skul­le behö­va beta­las för rät­te­gång­en om jag för­lo­rar. För jag vill göra det som jag tyc­ker är rätt, att de ska ta ett ansvar, och jag vill slåss för det, sa Robin Dah­lén på press­träf­fen i augusti 2022.

Tredskodom

I okto­ber för­ra året beslu­ta­de Värm­land Tings­rätt i en så kal­lad tredsko­dom att Arvi­ka kom­mun skul­le beta­la ut ska­de­stånds­be­lop­pet på näs­tan tre mil­jo­ner kro­nor till Robin Dah­lén. Anled­ning­en till domen var att tids­fris­ten för Arvi­ka kom­mun att sva­ra på kra­vet gått ut. 

Tings­rät­ten drog sedan till­ba­ka domen sam­ma dag, efter att Arvi­ka kom­mun häv­dat att deras sva­ro­mål inkom­mit i tid till tings­rät­ten. Det­ta bekräf­ta­des även av Håkan Anders­son, doma­ren som tog beslut om tredskodomen. 

Robin Dah­lén och advo­kat Ste­fan Lilie­bäck. FOTO: SAKEUS BERG.

Jäviga

Två av domar­na i tings­rät­ten har redan tidi­ga­re för­kla­rats jävi­ga i fal­let av Öre­bro tingsrätt.

Kro­no­fog­den fat­ta­de beslut den 13 janu­a­ri att utmä­ta en skuld på knappt 3,1 mil­jo­ner kro­nor från Arvi­ka kom­mun, med hän­vis­ning till Tings­rät­tens tredsko­dom. Kom­mu­nen bestri­der dock kra­vet hän­vis­ning till att tredsko­do­men är fel­ak­tig och att ska­de­stånds­må­let som utmät­nings­be­slu­tet är kopp­lat till ännu inte avgjorts i tingsrätten.

- En kraft som dri­ver åt rätt håll, säger Robin Dah­lén i en inter­vju med Sve­ri­ges Radio P4 Värmland.