Teknik i Väst: Sätt ingen plastpåse runt matavfallet

Nyheter och klipp

Tek­nik i Väst sam­lar in matav­fall som sedan blir till bio­gas och bio­göd­sel. Nu avrå­der de från att stop­pa matav­fallspå­sar i plastpåsar.

- Matav­fal­let som Tek­nik i Väst sam­lar in blir till bio­gas och bio­göd­sel och används för att göds­la våra jord­bruk. Här vill vi inte ha plast med – då kom­mer det ju plast i maten vi äter.

En av anled­ning­ar­na till att matav­fallspå­sen läggs i en plast­på­se är att matav­fallspå­sen kan bli blöt. Tek­nik i Väst tip­sar om vad man kan göra föra att för­hind­ra detta.

  • Låt blött matav­fall rin­na av i vas­ken och lägg sedan matav­fal­let i papperspåsen.
  • Använd den ven­ti­le­ra­de hål­la­ren du fått, den hål­ler påsen luf­tig och torr.
  • Använd bara en påse till att bör­ja med! Lägg lite hus­hålls­pap­per eller tid­nings­pap­per i bot­ten istäl­let för dubb­la påsar om matav­fal­let är väl­digt blött.
  • Är påsen väl­digt blöt när du tar upp den, sätt en ny pap­per­spå­se runt innan du går ut med den till sopkärlet.